معرفی مدیر کل

  نام و نام خانوادگي: حامد ماني فر
     متولد: ۱۳۴۷ شهر قزوين.
  • مدرك تحصيلي: كارشناس ارشد رشته معماري از دانشگاه علم و صنعت ايران از سال ۷۳٫
  • عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي دانشگاه علم و صنعت ايران از سال ۷۰ تا ۷۳٫
  • عضو هيئت علمي و مدرس دانشگاه آزاد اسلامي قزوين از سال ۷۶٫
  • مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین از سال ۹۲ تا ۹۵٫
  • عضو هئیت مدیره و هئیت رئیسه دوره های سوم و پنجم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین.
  • عضو و دبیر شورای تدوین مقررات ملی ساختمان.
  • کارشناس رسمي دادگستري.
  • کارشناس رسمي ماده ۲۷ سازمان نظام مهندسي.