آگهی فراخوان اعلام نظر در خصوص مبحث مرتبط با ترافیک

در لینک زیر فایل پیش نویس مبحث جدید مرتبط با ترافیک تحت عنوان “الزامات ترافیکی ساختمان ها” ارائه شده است از همه متخصصان، صاحب‌نظران و حرفه مندان دعوت می شود. نظرات خود را تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ به آدرس الکترونیکی “shoratadvin7@inbr.ir” برای دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان (دبیرخانه شورا) ارسال نمایند.

دانلود فایل پیش نویس