مصوبه دومين جلسه از هفتمين دوره شوراي تدوين

مصوبه دومين جلسه از هفتمين دوره شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان به شماره ۱۴۷۶۵۹/۴۰۰ مورخ ۹۹/۱۱/۰۱

 

  • بند ۹-۲۲-۱۱-۱-ب صفحه ۴۷۹  (ارزيابي و پذيرش بتن) ويرايش پنجم مبحث نهم ۱۳۹۹،  به شرح زير اصلاح مي گردد:

 

۱-۱۱-۲۲-۹-ب- آزمايشگاه مسئول انجام آزمايش ها، بايد داراي صلاحيت تائيد شده از طرف وزارت راه و شهرسازي باشد. “”

 

  • بند ۱۴-۳-۴-۳ ، صفحه ۳۰  (محل دستگاه ها) ويرايش سوم مبحث چهاردهم ۱۳۹۶، به شرح زير اصلاح مي گردد:

 

۳-۴-۳-۱۴- دستگاه هاي با سوخت مايع يا گاز نبايد در فضاهاي زير نصب شوند و يا هواي احتراق را از اين فضاها بگيرند:

  • اتاق خواب
  • حمام
  • توالت
  • انباري

الف) بخاري با سوخت مايع يا گاز را در شرايط زير مي توان در اتاق خواب نصب كرد:

(۱) همه هواي احتراق را مستقيما از خارج دريافت كند و همه محصولات احتراق را مستقيما به خارج بفرستد.

ب) نصب بخاري گاز سوز دودكش دار با محفظه احتراق باز در اتاق خواب، بايد در مطابقت با ضوابط و الزامات مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان باشد. “”

 

  •   بند ۱۷-۷-۳-۶ ، صفحه ۶۱ (محدوديت هاي نصب وسايل گاز سوز) و بند ۱۷-۷-۵-۷ صفحه ۶۴  ويرايش سوم مبحث هفدهم ۱۳۸۹ به شرح زير اصلاح مي گردد:

“” (به شرح زير اضافه مي شود):

۶-۳-۷-۱۷- بخاري گاز سوز دودكش دار

بخاري گازسوز دودكش دار در صورتي مي توان در اتاق خواب نصب كرد كه همه هواي احتراق را بطور مستقيم از فضاي آزاد خارج از ساختمان دريافت كند و همه محصولات احتراق را مستقيما به فضاي آزاد خارج بفرستد. در غير اينصورت بايد هواي لازم براي احتراق از طريق دريچه هاي باز ثابت روي ديوار اتاق خواب يا كانال هاي مرتبط با هواي آزاد خارج از ساختمان تامين شود و فضاي اتاق خواب امكان اجراي دودكش را مطابق فصل ۱۷-۸ داشته باشد

(به شرح زير حذف گرديد):

تبصره ذيل بند ۱۷-۷-۵-۷

تبصره: در صورت نصب بخاري دودكش دار در اتاق خواب بايد درزبندي به گونه اي باشد كه تامين هواي مورد نياز از فضاهاي مجاور امكان پذير باشد . حمام هاي مرتبط با اتاق خواب ها، فضاهاي مجاور محسوب نمي شوند. “”