فراخوان پذیرش مقاله درهجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران

هجدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران طی روزهای ۷و۸ مهرماه ۱۳۹۷ توسط معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار می گردد.
لذا از تمامی پژوهشگران و متخصصان حوزه مسکن و شهرسازی دعوت می شود تا اصل مقالات خود را با توجه به محورهای برگزاری این دوره از همایش تا تاریخ ۲۰شهریور ماه به آدرس www.hamayeshmaskan18.ir ارسال نمایند.

محورهاي پيشنهادي هجدهمين همايش سياست هاي توسعه مسكن  در ایران – سال ۱۳۹۷

۱- محور اول: طرح بازآفريني شهري

– روشهاي تامين منابع مالي
– نقش كنشگران در تحققبرنا مه هاي بازآفريني شهري
– تدوين مقررات و ضوابط تنظيم كننده در راستاي تسهيل فعاليت در بافت فرسوده شهري و روستايي
– رويكرد محله محور در برنامه بازآفريني شهري
– حفظ بافتهاي تاريخي و ارزشمند در بازآفريني شهري
۲- محور دوم: شهر جديد، شهرك سازي يا توسعه شهرهاي كنوني

– بازنگري در سياستهاي مديريت زمين
– نسل نوين شهرهاي جديد هوشمند
– شهرك سازي، پيامدها، بايد ها و نبايد ها
۳- محور سوم: تامين مسكن گروههاي كم درآمد، شهري و روستايي

– ميزان اثرگذاري سياستها و اقدامات تامين مسكن
– راهبردهاي طراحي براي ساخت مسكن اقشار كم درآمد
– ارتقاء سكونت پذيري روستاها
۴- محور چهارم: شهرهاي زيست پذير

– معيارهاي جهاني و بومي شهر زيست پذير
– آمايش سرزمين و مسئله مسكن
– بومي سازي و طراحي واحدهاي مسكوني پايدار
– طرحهاي توسعه شهري و روستايي
– اقتصاد در شهر زيست پذير
۵- محور پنجم: اسكان بشر

– نقش سيا ست ملي شهري(New Urban Policy)در فرايند توسعهشهري
– نقش هبيتات دركاهش خطرپذيري و واكنش به بحران ها
– بررسي تجربيات ساير كشورها در خصوص تامين مسكن كم‌درآمدها