نمونه سوالات آزمونهای حرفه‌ای کاردانهای فنی ساختمان

نمونه سوالات آزمونهای حرفه‌ای کاردانهای فنی ساختمان
تاريخ آزمون رشته پايه
بهمن ۱۳۹۴ تاسيسات برقي هر سه پايه
شهرسازي هر سه پايه
عمران هر سه پايه
معماري هر سه پايه
تاسيسات مكانيكي هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه
مرداد ۱۳۹۴ تاسيسات برقي هر سه پايه
شهرسازي هر سه پايه
عمران هر سه پايه
معماري هر سه پايه
تاسيسات مكانيكي هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه
آبان۱۳۹۳ تاسيسات برقي هر سه پايه
شهرسازي هر سه پايه
عمران هر سه پايه
معماري هر سه پايه
تاسيسات مكانيكي هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه
خرداد ۱۳۹۳ تاسيسات برقي هر سه پايه
شهرسازی هر سه پايه
عمران هر سه پايه
معماري هر سه پايه
تاسيسات مكانيكي هر سه پايه
نقشه برداری هر سه پايه
آذر۱۳۹۲ تاسيسات برقي هر سه پايه
شهرسازی هر سه پايه
عمران هر سه پايه
معماري هر سه پايه
تاسيسات مكانيكي هر سه پايه
نقشه برداری هر سه پايه
اسفند ۱۳۹۱ تاسيسات برقي هر سه پايه
شهرسازی هر سه پايه
عمران هر سه پايه
معماري هر سه پايه
تاسيسات مكانيكي هر سه پايه
نقشه برداری هر سه پايه
شهریور۱۳۹۱ تاسيسات برقي هر سه پايه
شهرسازی هر سه پايه
عمران هر سه پايه
معماري هر سه پايه
تاسيسات مكانيكي هر سه پايه
نقشه برداری هر سه پايه
آذر ۱۳۹۰ تاسيسات برقي هر سه پايه
شهرسازی هر سه پايه
عمران هر سه پايه
معماري هر سه پايه
تاسيسات مكانيكي هر سه پايه
نقشه برداری هر سه پايه
اسفند ۱۳۸۹ تاسيسات برقي هر سه پايه
شهرسازی هر سه پايه
عمران هر سه پايه
معماري هر سه پايه
تاسيسات مكانيكي هر سه پايه
نقشه برداری هر سه پايه
 خرداد۱۳۸۹ معماری هر سه پايه
شهرسازی هر سه پايه
عمران هر سه پايه
مکانیک هر سه پايه
برق هر سه پايه
نقشه برداری هر سه پايه
اسفند ۱۳۸۷ معماري هر سه پايه
شهرسازي هر سه پايه
عمران هر سه پايه
مكانيك هر سه پايه
برق هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه
شهريور ۱۳۸۶ معماري هر سه پايه
عمران هر سه پايه
مكانيك هر سه پايه
برق هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه
آذر ۱۳۸۴ معماري هر سه پايه
عمران هر سه پايه
مكانيك هر سه پايه
برق هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه
شهريور ۱۳۸۳ معماري هر سه پايه
عمران هر سه پايه
مكانيك هر سه پايه
برق هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه