• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون (مندرج در همين وب‌سايت)

• مبحث اول مقررات ملّی ساختمان (تعاريف) – (۱۳۹۲)

• مبحث دوم (نظامات اداري )- (۱۳۸۴)

• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حريق)- (۱۳۹۵)

• مسایل اجرایی ساخت در ساختمان‌های متعارف از مرحله پیاده کردن نقشه روی زمین تا مرحله اتمام ساختمان) شامل: اجراي گودبرداري،اجراي فونداسيون، اجراي اسكلت فلزي و بتني، انواع سقف و بام، عايق‌كاري، اجراي نازك‌كاري، اجراي تأسيسات مكانيكي و برقي، محوطه سازي و…) و شناخت مصالح ساختمانی متداول

• مبحث دوازدهم مقررات ملّي ساختمان ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا) – (۱۳۹۲)

• شناخت ماشين‌آلات ساختماني

• اطلاعات حقوقي در زمينه بيمه، ماليات، قراردادها و قوانين شهرداري‌ها

• مبحث چهارم مقررات ملّي ساختمان (الزامات عمومي ساختمان) – (۱۳۹۶)

• مبحث پنجم مقررات ملّي ساختمان (مصالح و فراورده‌هاي ساختماني) – (۱۳۹۶)

• مبحث هشتم مقررات ملّي ساختمان (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) – (۱۳۹۲)

• مبحث سيزدهم مقررات ملّي ساختمان (طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمان‌ها) – (۱۳۹۵)

• مبحث چهاردهم مقررات ملّي ساختمان (تأسيسات مکانیکی)- (۱۳۹۶)

• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي )- (۱۳۹۲)

• مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتي )-( ۱۳۹۶)

• مبحث هفدهم مقررات ملّي ساختمان (لوله‌کشی گاز طبیعی) – (۱۳۸۹)

 

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

• تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

• تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا كتابهاي راهنماي مقرات ملّي، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.