نمونه سوالات آزمونهای حرفه‌ای کاردانهای فنی ساختمان

نمونه سوالات آزمونهاي حرفه‌اي کاردانهاي فني ساختمان
تاريخ آزمون رشته پايه
مرداد ۱۴۰۰ تاسيسات برقي هر سه پايه
شهرسازي هر سه پايه
عمران هر سه پايه
معماري هر سه پايه
تاسيسات مكانيكي هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه
مهر ۱۳۹۹ تاسيسات برقي هر سه پايه
شهرسازي هر سه پايه
عمران هر سه پايه
معماري هر سه پايه
تاسيسات مكانيكي هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه
بهمن ۱۳۹۷ تاسيسات برقي هر سه پايه
شهرسازي هر سه پايه
عمران هر سه پايه
معماري هر سه پايه
تاسيسات مكانيكي هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه
مهر ۱۳۹۶ تاسيسات برقي هر سه پايه
شهرسازي هر سه پايه
عمران هر سه پايه
معماري هر سه پايه
تاسيسات مكانيكي هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه
بهمن ۱۳۹۴ تاسيسات برقي هر سه پايه
شهرسازي هر سه پايه
عمران هر سه پايه
معماري هر سه پايه
تاسيسات مكانيكي هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه
مرداد ۱۳۹۴ تاسيسات برقي هر سه پايه
شهرسازي هر سه پايه
عمران هر سه پايه
معماري هر سه پايه
تاسيسات مكانيكي هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه
آبان۱۳۹۳ تاسيسات برقي هر سه پايه
شهرسازي هر سه پايه
عمران هر سه پايه
معماري هر سه پايه
تاسيسات مكانيكي هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه
خرداد ۱۳۹۳ تاسيسات برقي هر سه پايه
شهرسازي هر سه پايه
عمران هر سه پايه
معماري هر سه پايه
تاسيسات مكانيكي هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه
آذر۱۳۹۲ تاسيسات برقي هر سه پايه
شهرسازي هر سه پايه
عمران هر سه پايه
معماري هر سه پايه
تاسيسات مكانيكي هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه
اسفند ۱۳۹۱ تاسيسات برقي هر سه پايه
شهرسازي هر سه پايه
عمران هر سه پايه
معماري هر سه پايه
تاسيسات مكانيكي هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه
شهريور۱۳۹۱ تاسيسات برقي هر سه پايه
شهرسازي هر سه پايه
عمران هر سه پايه
معماري هر سه پايه
تاسيسات مكانيكي هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه
آذر ۱۳۹۰ تاسيسات برقي هر سه پايه
شهرسازي هر سه پايه
عمران هر سه پايه
معماري هر سه پايه
تاسيسات مكانيكي هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه
اسفند ۱۳۸۹ تاسيسات برقي هر سه پايه
شهرسازي هر سه پايه
عمران هر سه پايه
معماري هر سه پايه
تاسيسات مكانيكي هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه
 خرداد۱۳۸۹ معماري هر سه پايه
شهرسازي هر سه پايه
عمران هر سه پايه
مکانيک هر سه پايه
برق هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه
اسفند ۱۳۸۷ معماري هر سه پايه
شهرسازي هر سه پايه
عمران هر سه پايه
مكانيك هر سه پايه
برق هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه
شهريور ۱۳۸۶ معماري هر سه پايه
عمران هر سه پايه
مكانيك هر سه پايه
برق هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه
آذر ۱۳۸۴ معماري هر سه پايه
عمران هر سه پايه
مكانيك هر سه پايه
برق هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه
شهريور ۱۳۸۳ معماري هر سه پايه
عمران هر سه پايه
مكانيك هر سه پايه
برق هر سه پايه
نقشه برداري هر سه پايه