رشته شهرسازي (كارداني)

 

* مسائل مرتبط با شهرسازی اعم از مدیریت برنامه ریزی شهری و طراحی شهری (در حد اطلاعات دانشگاهی)

* مبانی و اصول برنامه ریزی طراحی شهری و روستایی، مفهوم شهر و شهرسازی، برنامه ریزی شهری و انواع آن، تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و طبیعی در طرح های شهرسازی، تحولات شهرسازی، روش مطالعه وضع موجود شهر و روستا، الگوهای برنامه ریزی و جایگزینی نیازمندی های شهری و روستایی ( در حد اطلاعات دانشگاهی)

* فرآیند بررسی، تهیه، تصویب، اجرا و نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری از مقیاس ملی تا محلی بر اساس قوانین، آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه.

 

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

• تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

• تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتاب هاي راهنماي مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّي ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته عمران (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون (مندرج در همين وب‌سايت)

مبحث دوم ( نظامات اداري)- (۱۳۸۴)

مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (۱۳۹۶)

مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) – (۱۴۰۰) – دانلود

مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۸)

مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه ) – (۱۳۹۹) – دانلود غلط نامه

مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي ) (۱۳۹۲) دانلود غلط نامه

مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمان ها) – (۱۴۰۰) – دانلود

مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (۱۳۹۲)

مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي ) – (۱۳۹۹)

مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (۱۳۹۵)

مبحث مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) – (۱۳۹۲)

راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (بخش‌هاي نظارت و اجرا)- (۱۳۹۰)

گودبرداری و سازه های نگهبان*

روشها و جزئيات اجرايي ساختمان*

مقررات، قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها *

 

* براي موارد ذكر شده منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

• تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي‌باشد.

• تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان خواهد بود.

• تذكر۳: به غير از ويرايش‌هاي ياد شده در مباحث مقررات ملّي ساختمان اشاره شده در فوق، براي ساير مدارك و منابع فني اعلام شده آخرين نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

رشته تاسيسات برقي (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون (مندرج در همين وب‌سايت)

مبحث دوم ( نظامات اداري )-(۱۳۸۴ )

مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵) – دانلود غلط نامه

مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-( ۱۳۹۲ )

مبحث سيزدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – (۱۳۹۵) – دانلود غلط نامه

مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي )- (۱۳۹۲)

مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي ) – (۱۳۹۹)

مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)(۱۳۹۵)

مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (۱۳۹۲)

• نشریه ۱۱۰-۱ و ۱۱۰-۲ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

• مسائل مربوط به اجرا و نظارت بر تاسيسات برقي

• کتاب های راهنماهاي مباحث مقررات ملي ساختمان

 

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

• تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.

• تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان خواهد بود.

• تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته تاسيسات مكانيكي (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون (مندرج در همين وب‌سايت)

مبحث دوم ( نظامات اداري )-ويرايش( ۱۳۸۴ )

مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )- (۱۳۹۲ )

مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – (۱۳۹۶) – دانلود غلط نامه

مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقي )- (۱۳۹۲)

مبحث شانزدهم (تأسيسات بهداشتي )- (۱۳۹۶ )

مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – (۱۳۸۹) – دانلود غلط نامه

مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئي در مصرف انرژي ) – (۱۳۹۹)

مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)- (۱۳۹۵)

مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (۱۳۹۲)

• نشریه ۱۲۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

• *موارد مرتبط به اجرا و نظارت تأسيسات مكانيكي

• اطلاعات عمومي تاسيسات مكانيكي و الزامات آن مراجع علمي و فني معتبر بين المللي، انتشارات فني سازمان مديريت و برنامه ريزي*

•  کتاب های راهنماهاي مباحث مقررات ملي ساختمان براي مواردي كه با علامت ( * ) مشخص شده است،

 

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد و از مراجع معتبر فني و مهندسي شامل كتابهاي دانشگاهي و انجمنهاي بين‌المللي صنعت تأسيسات استفاده گردد.

• تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان ميباشد.
• تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان خواهد بود.
• تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

رشته نقشه برداري (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون (مندرج در همين وب‌سايت)

• مبحث دوم ( نظامات اداري )-( ۱۳۸۴ )

• مبحث دوازدهم ( ايمني و حفاظت كار در حين اجرا )-( ۱۳۹۲)

• مبحث مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل) (۱۳۹۵)

• دستورالعمل های تیپ و تعرفه خدمات نقشه برداری (ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور)

• نقشه برداری عمومی (شامل مفاهیم پایه، روش ها و ابزارهای فاصله یابی، زاویه یابی و ترازیابی و تعیین موقعیت)

• نقشه برداری و پیاده سازی ساختمان ها و معابر*

• نقشه برداری مسیر و محاسبات احجام خاکی*

• ژئودزی (شامل مفاهیم پایه، سطوح مبنا و دستگاه های مختصات)*

• فتوگرامتری و عکس های هوایی *

• کارتوگرافی و سیستم های تصویر*

 

* براي موارد ذكر شده منابع و کتاب های مرجع (با تاکید بر انتشارات علمی و دانشگاهی) مربوط به برنامه درسی دوره کاردانی نقشه برداری مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد نظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی گردد.

• تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي باشد.

• تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان خواهد بود.

• تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.

 رشته معماري (كارداني)
• قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن (۱۳۹۰) و تصويب نامه شماره ۱۶۰۲۷۷/ت۵۲۶۶۰ ه‌ مورخ ۵/۱۲/۹۴ هيات وزيران در مورد اصلاح موادي از آئين‌نامه اجرايي قانون (مندرج در همين وب‌سايت)

مبحث دوم (نظامات اداري )- (۱۳۸۴)

مبحث سوم حفاظت ساختمانها در مقابل حريق (۱۳۹۵) – دانلود غلط نامه

مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان)- (۱۳۹۶)

مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌هاي ساختماني)- (۱۳۹۶)

مبحث هفتم (ژئوتکنیک و مهندسی پی) – (۱۴۰۰) – دانلود

مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي) ( ۱۳۹۸)

مبحث نهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتن‌آرمه ) – (۱۳۹۹) – دانلود غلط نامه

مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي ) (۱۳۹۲) دانلود غلط نامه

مبحث يازدهم (اجراي صنعتي ساختمان ها) – (۱۴۰۰) – دانلود

مبحث دوازدهم (ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)- (۱۳۹۲)

مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (فقط ضوابط مربوط به طراحي) (۱۳۹۲)

مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – (۱۳۸۹) – دانلود غلط نامه

مبحث نوزدهم (صرفه‌جويي در مصرف انرژي)- (۱۳۸۹)

مبحث مبحث بیست و یکم (پدافند غیر عامل)(۱۳۹۵)

مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها)- (۱۳۹۲)

مسائل مكانيكي و برقي در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سيزدهم، چهاردهم و شانزدهم مقررات ملّي ساختمان)

راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمان هاي فولادي (بخشهاي نظارت و اجرا) (۱۳۹۰)

گودبرداري و سازه‌هاي نگهبان *

جزئيات اجرائي ساختمان*

اصول اجرائي ساختمان*

آشنايي با فناوري‌هاي نوين ساختمان*

 

* براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي‌گردد.

• تذكر۱: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّي ساختمان مي باشد.
• تذكر۲: در صورت تناقض بين مباحث مقررات ملّي ساختمان و ساير مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، ملاك عمل مباحث مقررات ملّي ساختمان خواهد بود.
• تذكر۳: آخرين نسخه معتبر مدارك و منابع فني و مباحث مقررات ملّی ساختمان اعلام شده ملاك عمل خواهد بود.