ثبت مسابقه

گامهای لازم بری ثبت مسابقه در دبیرخانه دائمی مسابقات

مقدمه:

–  نظر به اهمیت ترویج مسابقات طراحی معماری و شهرسازی درایجاد رقابت سالم میان طراحان معماری و شهرسازی و رشته های وابسته ، ایجاد شور و نشاط علمی در جامعه معماران و شهرسازان ، ارتقای فرهنگ عمومی در زمینه معماری و شهرسازی ، فراهم آوردن عرصه مناسب برای معرفی استعدادهای تازه و ناشناخته ، فرصت انتخاب طرح های بهتر و در نتیجه نیل به معماری و شهرسازی ای کارآمد و بهینه و متناسب با فرهنگ ، اقلیم و محیط زیست ، نیل به بهره وری بیشتر در بناها و مجتمع های زیستی، تخصیص بهتر منابع مالی کشور و همچنین نظر به ضرورت سامان یابی و قانون مندی مسابقات طراحی و معماری و شهرسازی دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی بر اساس آیین نامه جامع برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی ( مصوب جلسه ۵۱۳ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی )، موضوع ماده ۱۰ بخش ب . اصطلاحات ، تشکیل شد .

–  بر اساس بند ۳ – دستورالعمل اجرایی تشکیل دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی ( مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی ایران به شماره ۳۰۰/۱۱۱۷۷ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۴) مسابقاتی که در این دبیرخانه ثبت نشوند نامعتبر بوده و از درجه اعتبار ساقط می باشند .

لذا با توجه به موارد یاد شده برای تسهیل روند انطباق مسابقه با محتوای آیین نامه ، برای ثبت مسابقات در دبیرخانه دائمی گامهای زیر الزامی است .

 • ارسال نامه درخواست ثبت مسابقه در دبیرخانه دائمی بر اساس فرم مربوطه که شامل “گزارش پیشنهاد مسابقه “( که شامل موضوع بند ۴-۱۳ دستورالعمل اجرایی خواهد بود .)
 • ارسال فرمها و چک لیستهای مورد نظر
 • ارسال برنامه مسابقه که به تایید داوران ، برگزارکننده و مدیر مسابقه رسیده باشد . ( بر اساس بند ۴-۱۲ دستورالعمل اجرایی ، برنامه مسابقه برنامه ایست شامل اهداف ، خواسته ها و نیازهای کارفرما ، معرفی دقیق و کامل ارکان مسابقه، پیشنهاد نوع مسابقه و داوران …..که می بایست به عنوان یکی از اسناد به دبیرخانه دائمی تحویل داده شود . و نیز بند ۳-۱۰ آیین نامه جامع برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی و صراحت آن بر تهیه برنامه مسابقه از سوی داوران )
 • ارسال پوستر و فراخوان مسابقه که کلیه شرایط مسابقه در آن درج شده باشد .( پوستر و فراخوان مسابقه نیز باید به تایید داوران ، برگزارکننده و مدیر مسابقه رسیده باشد .)
 • ارسال مدارک تحصیلی کلیه داوران و مدیر مسابقه ( بر اساس ماده ۶ بخش ۲٫ضوابط آیین نامه جامع برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی ، مدیر و داوران باید تحصیلات عالی در رشته معماری ، شهرسازی یا رشته های وابسته و دانش و تجربه ای متناسب با سطح و وسعت مسابقه باشند .)
 • اعلام و ارسال پیشنهاد طرحهای فرادست در ارتباط با موضوع مسابقه ( موضوع بند ۴-۱۲ دستورالعمل اجرایی نیز می باشد .)

پس از بررسی مدارک و مستندات فوق و در صورت عدم نقص مدرک ، نامه ای مبنی بر ثبت مسابقه در دبیرخانه دائمی برای برگزارکننده و یا مدیر مسابقه ارسال خواهد شد .

از این پس ، فراخوان مسابقه می تواند با درج لوگوی دبیرخانه در آن انتشار یابد ، این بدان معنی است که ازین پس مسابقه یاد شده تحت نظارت دبیرخانه دائمی و مقید به رعایت مفاد آیین نامه جامع برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی و نیز دستورالعمل اجرایی تشکیل دبیرخانه دائمی مسابقات معماری و شهرسازی خواهد بود .

در طی برگزاری مسابقه و پس از اتمام نهایی آن و اعلام نتایج موارد زیر الزامی خواهد بود .

 • ارسال کلیه صورتجلسات و مکاتبات مربوط به مسابقه ، به دبیرخانه دائمی مسابقات .
 • ارسال کلیه قراردادها از جمله قرار داد مابین برگزارکننده و مدیر مسابقه ، مشاور و دستیاران احتمالی مسابقه .
 • ارسال کلیه قراردادهای برگزارکننده با داوران مسابقه .
 • ارسال احکام کتبی انتصاب هیئت داوران مسابقه .
 • ارسال بیانیه داوری پس از رای نهایی هیئت داوران . ( براساس بند ۵-۷ . برگزارکننده مسابقه پس از اتمام داوری نهایی ، می بایست مشروح مذاکرات جلسات داوری ، معیارهای داوری و بیانیه داوری را مکتوب و پس از تایید و امضای اعضای هیئت داوری و کارفرما ، جهت ثبت و مستند سازی به دبیرخانه دائمی ارسال نماید .)
 • ارسال تصویر چکهای مربوط به پرداختی های مسابقه .
 • ارسال طرحهای برگزیده با وضوح مناسب به گونه ایکه امکان درج در رسانه ها و سایت دبیرخانه را داشته باشد .
 • ارسال لوح یا تابلویی به ابعاد مناسب شامل تصاویرخوب از طرحهای برگزیده در ابعاد متناسب با تابلو

دانلود فرم های مورد نیاز مسابقه