نظرخواهی مباحث مقررات ملی

موضوع فراخوان : از كليه مشاوران، پيمانكاران، اساتيد، متخصصين و دست اندركاران صنعت ساختمان دعوت مي شود در خصوص ابهامات، تناقضات و يا اشكالات احتمالي در موضوعات مشابه مندرج در مباحث مختلف مقررات ملي ساختمان، كه بعضا موجب ايجاد ابهام و يا دوگانگي مي گردد، هر گونه نقطه نظرات اصلاحي و پيشنهادات خود را در فرم ذيل تكميل و به نشاني پست الكترونيكي mabhas@inbr.ir ارسال نمايند.

 

دانلود فایل word

دانلود فایل PDF

ایمیل: mabhas@inbr.ir


 

پيش نويس ويرايش پنجم مبحث دهم جهت نظرخواهي