طرح جامع مسکن

1. نظام بهينه ماليات هاي بخش مسكن

۲٫ امكان سنجي و شيوه هاي عملياتي نمودن ابزارهاي نوين تامين مالي در بخش مسكن
۳٫ بازار رهن مسكن در ايران (راه اندازي و توسعه بازار رهن، مشكلات و موانع و راه كارها)
۴٫ صندوق هاي پس انداز مسكن در ايران
۵٫ نظام بهينه تخصيص يارانه در بخش مسكن
۶٫ صندوق هاي زمين و ساختمان در ايران
۷٫ ساماندهي مشاورين املاك
۸٫ الزامات و روش هاي ايجاد نظام اجاره داري حرفه اي در كشور
۹٫ نقش كاداستر شهري در برنامه ريزي هاي مربوط به مسكن شهري
۱۰٫ نقش GIS  در برنامه ريزي شهري
۱۱٫ بررسي عوامل موثر بر نياز به مسكن با تاكيد بر مسائل اجتماعي و جمعيتي (تغيير شكل خانوار و مراحل زندگي، گرايشبه نوگرائي در مسكن، مهاجرت، تجردگرائي و…)
۱۲٫ تاثير متغيرهاي اقتصاد كلان بر بازار مسكن
۱۳٫ تامين مسكن گروه هاي كم درامد
۱۴٫ بررسي عوامل موثر بر سيكل هاي قيمتي در بازار مسكن و راهكارهاي كاهش نوسانات در بازار مسكن
۱۵٫ بررسي رابطه بخش مسكن و توسعه انساني (مطالعه بين كشوري يا بين استاني)
۱۶٫ تعيين الگوي مصرف بهينه مسكن ( با توجه به شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي در مناطق مختلف كشور)
۱۷٫ تدوين برنامه ارتقاء بهره وري در بخش مسكن