معاونت مسکن و ساختمان

 • سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر تأمین مسكن متناسب با نیاز و تنظیم بازار.
 • سیاستگذاری به منظور تأمین زمین و تجهیز منابع برای اجرای برنامه‌های مسكن
 • راهبری نهادهای مدیریتی بخش مسكن از قبیل شورای عالی مسكن و كارگروه مسكن
 • جلب مشاركت بخش خصوصی و تعاونی در سرمایه‌گذاری بخش مسكن
 • انجام امور مربوط به دبیرخانه كمیسیون ملی اسكان بشر هماهنگ با سیاست‌های جهانی هبیتات (وابسته به سازمان ملل متحد)
 • سیاستگذاری تدوین، تصویب و ترویج مقررات ملی ساختمان
 • نظارت عالیه بر امور سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان
 • سیاستگذاری نظام صنفی و قوانین نظام مهندسی و تشكل‌های حرفه‌ای
 • سیاستگذاری به منظور ارتقاء كیفی مهندسی ساختمان
 • سیاستگذاری آموزشی در سطوح مختلف نظام مهندسی ساختمان
 • سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و فراهم‌آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی‌های قانون‌نظام‌مهندسی و كنترل‌ساختمان
 • نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمران شهری كه اجرای ضوابط و مقررات مزبور در آنها الزامی است
 • انجام سایر امور ارجاعی از سوی مقام محترم وزارت

دفاتر زیر مجموعه معاونت مسکن و ساختمان

شرح وظایف

 • تدوین، تصویب وتجدید نظر دائمی مقررات ملّی ساختمان، اصول و قواعد فنی كه رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از باربری، مقاومت، ایمنی، بهداشت، آسایش، بهره‌دهی مناسب و صرفه اقتصادی ضروری است با استفاده از خدمات مراكز تحقیقاتی و صاحبنظران ذیربط در زمینه‌های مختلف
 • بررسی وارائه نظر در خصوص انجام تغییرات خاص در مقررات ملی ساختمان متناسب با شرایط ویژه هر استان كه توسط سازمانهای نظام مهندسی استان پیشنهاد شده و پس از تایید شورای فنی استان به وزارت راه و شهرسازی ارائه می گردد و اقدام در جهت به تصویب رساندن مواردی كه به تایید مراكز تحقیقاتی و صاحب نظران رسیده است(بومی سازی مقررات ملی ساختمان در استانها و اقلیمهای كشور)
 • تعیین حوزه شمول اصول و قواعد فنی لازم الرعایه در امر ساختمان و مشخص نمودن ترتیب كنترل اجرای آن از طریق تنظیم آئین‌نامه مربوط در سطح كشور
 • تشكیل كمیته‌های فنی مشورتی در اموری كه به اجرای مقررات ملّی ساختمان مدد می‌رسانند و یا در شرایط خاص وجود آنها ضروری است و نظارت بر گردش كار كمیته های مذكور
 • راهبری ، هماهنگی و هدایت به منظور تبیین اصول و ضوابط و مقررات ملّی ساختمان و كوشش به منظور توسعه و ترویج مقررات مذكور در سطح كشور و تشكیل گردهمایی سالانه كنترل ساختمان و سمینارهای تخصصی لازم به منظور بررسی و ارزیابی گزارشهای استانی و ملی و ارزیابی دستاوردها ، مشكلات و راه‌حلها برای تكمیل و تجدیدنظر در ضوابط و روشهای مورد عمل و شیوه‌های وارسی و كنترل
 • مراقبت ، كنترل و ارائه نظرات فنی كارشناسی در جهت حفظ و افزایش میزان بهره برداری عوامل تولید و مواد مصرفی در صنعت ساختمان
 • سیاستگذاری برای ارتقاء كیفیت و كمیت تولید مصالح و اجزاء ساختمانی مورد نیاز بخش ساختمان و مسكن با تاكید به فناوری های نوین . ( صنعتی سازی ساختمان )
 • راهبری، هدایت و هماهنگی درخصوص انجام برنامه‌ریزی آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش حرفه‌ای مهندسین و سایر رده‌های شاغل در بخشهای مختلف ساختمان و عنداللزوم همكاری در اجرای آن
 • راهبری و نظارت برامر برگزاری آزمونهای حرفه ای برای مهندسان، كاردانها و معماران تجربی به منظورتعیین صلاحیت حرفه‌ای آنان و برگزاری آزمون های موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان
 • برنامه ریزی به منظور تهیه فیلم های آموزشی در دو حوزه مهندسان ، كاردان ها و معماران تجربی وعموم مردم به منظور ارتقا‌ء دانش فنی آنها
 • برنامه ریزی به منظور تهیه كتابها ، بروشور‌ها و نوشته های فنی كه به زبان ساده تهیه شده و مورد استفاده عامه مردم درجهت شناختن مسائل فنی باشد
 • راهبری تهیه ضوابط و راهكارهای بهینه سازی لرزه‌ای ساختمانها و كاهش خطر پذیری آنها در برابر حوادث قهری و سوانح غیر مترقبه
 • راهبری آموزش راهكارهای بهسازی لرزه ای ساختمانها به طراحان و مجریان ساختمانی
 • راهبری تدوین معیارهای فنی و استانداردهای لازم برای طراحی و اجرای ساختمانها در جهت بهبود كیفی و توسعه فناوری های ساختمان و مسكن
 • ابلاغ الگوهای ساختمانی با استفاده از مصالح بومی با روشهایی كه تضمین كننده كیفیت باشد
 • نظارت عالیه بر رعایت ضوابط و مقررات ملّی ساختمان و ضوابط شهرسازی ، تطابق وكنترل صلاحیت عوامل شاغل در طراحی، محاسبه، اجراء، بهره برداری و نگهداری از ساختمانها و طرحهای شهری كه ملزم به رعایت آن ضوابط و مقررات هستند از طریق نمونه‌گیری تصادفی و گزارشهای منظم دوره‌ای و غیره
 • نظارت بر عملكرد سازمانهای عهده دار كنترل و اجرا و مراجع صدور پروانه ساختمان در زمینه رعایت مقررات ملّی ساختمان و ضوابط معماری و شهرسازی و تنظیم گزارشهای لازم
 • پیگیری تشكیل و هدایت كمیته های كنترل ساختمان در استانها و در حوزه ستادی به منظور هدایت امر ساخت و سازها
 • جلب همكاری مهندسان و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و سایر تشكلهای حرفه‌ای در جهت برنامه‌ریزی امر توسعه استفاده ازروش‌های كنترل ساختمان به منظور ارتقاء كیفیت خدمات مهندسی ارائه شده توسط شاغلان در حرفه حمایت از حقوق مصرف‌كنندگان اینگونه خدمات و پیگیری صدور شناسنامه فنی و ملكی ساختمان
 • رسیدگی به شكایات اشخاص و مؤسسات در مورد عدم اجرای ضوابط و مقررات ملّی ساختمان و گردآوری مدارك لازم
 • بررسی و كنترل موردی پروانه ها ، اسناد و مدارك و نقشه های ضمیمه آنها در مراجع صدور پروانه و انجام بازدید های محلی و اقدام قانونی لازم
 • صدور دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه كار در صورت برخورد با موارد تخلف در قالب بازدیدهای موردی و پیگیری موضوع تا رفع تخلف طبق قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آیین نامه‌های اجرایی آن
 • توسعه زمینه‌های كنترل ساختمان از طریق بهره‌گیری از سنجش كنترل كیفی( جوش ، بتن و… )، ارائه ضمانتنامه كیفیت اجرا، ورود صنعت بیمه در بخش ساختمان و موارد دیگر
 • هیه گزارش عملكرد سالیانه كنترل اجرای ساختمان
 • تهیه فهرستهای بازبینی (چك لیست های كنترل) كه براساس آن كنترل های لازم در ساخت و سازها از طرف مهندسان ناظر باید به عمل آید
 • ایجاد سیستم هوشمند كنترل در مهندسی ساختمان و گسترش آن در سطح كشور متناسب با امكانات و مقتضیات محلی
 • برنامه‌ریزی به منظور توسعه استفاده از فناوری های نوین در ساخت و ساز های مسكن و ساختمان و توسعه صنعتی سازی در امر ساختمان
 • برنامه ریزی به منظور توسعه بیمه كیفیت ساختمان و مسئولیت سازندگان در امر ساخت و ساز

شرح وظایف

 • تنظیم روابط سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها با دستگاههای اجرایی و شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی
 • نظارت بر برگزاری انتخابات و معرفی رئیس شورای مركزی وهیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و همچنین سازمان نظام‌كاردانی‌ساختمان استانها
 • بررسی و اعلام نظر نسبت به مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی پیشنهادی و تشكیل شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی و ابلاغ مصوبات و پیگیری های لازم
 • بررسی و نظارت بر عملكرد هیات عمومی و شورای مركزی و ارائه راهكارها و توصیه های لازم درخصوص چگونگی ادامه كار سازمانهای مزبور و در صورت لزوم ارائه پیشنهاد برای انحلال سازمانهایی كه در راستای اهداف قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان عمل نمی نمایند و اصلاح خط مشی ها و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم برای بهبود عملكرد ها
 • انجام وظائف قانونی هیئت مدیره سازمانهای نظام مهندسی استانها در زمان تعطیل و یا انحلال به طور مستقیم و یا از طریق تفویض پاره ای اختیارات به واحدهای استانی در ارتباط با این امور
 • نظارت عالیه براقدامات واحدهای استانی در زمینه عملكرد سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها ، در مورد صدور مجوز و نحوه ارجاع امور كارشناسی به مهندسان موضوع ماده ۲۷ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان
 • نظارت بر عملكرد سازمانهای نظام مهندسی ساختمان و سازمانهای نظام كاردانی ساختمان استانها
 • بررسی و اعلام نظر در خصوص پیشنهادات شورای مركزی مبنی بر ایجاد دفاتر نمایندگی در سایر شهرهای استان و یا در مراكز استانهای مجاور كه در آنها سازمان نظام مهندسی تاسیس نشده باشد و ارائه آن جهت تصویب وزیر راه و شهرسازی
 • تعیین حدود صلاحیت و نحوه صدور ، تمدید و ارتقاء پایه مربوط به پروانه اشتغال به كار اشخاص حقیقی ، دفاتر مهندسی ، اشخاص حقوقی (طراح، ناظر ، مجری و . . . ) اعم از مهندسان و كاردان های فنی ساختمان در هر رشته و هر صلاحیت
 • بررسی و صدور مدارك صلاحیت حرفه ای موقت برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیرایرانی
 • همكاری و هماهنگی در مورد شناسایی ، آموزش و صدور كارت مهارت فنی كارگران با وزارت كار و اموراجتماعی
 • تدوین آئین نامه و دستورالعمل های نظام صنفی كارهای ساختمانی به منظور سامان بخشیدن به صنوف و حرف فنی شاغل در بخش مربوطه
 • تعیین ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در رشته های مختلف و در هر استان به پیشنهاد نظام مهندسی استان و با تصویب وزیر
 • بازنگری در قانون نظام مهندسی وكنترل ساختمان و آئین نامه اجرایی آن همچنین تهیه ، تدوین وابلاغ آیین نامه ها ، دستورالعمل ها و بخشنامه های مربوط به اجرای قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان
 • انجام خدمات كارشناسی مربوط به كمیسیون تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان مدرك تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی و تطبیق عناوین مدرك تحصیلی دانشگاهی كمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه ای دارندگان آنها (كمیسیون هم ارزیرشته ها)
 • همكاری با دفتر حقوقی در تهیه و تنظیم لایحه دفاعی برای دادگاه ها و دیوان عدالت اداری و شركت در جلسات مربوطه
 • تنظیم روابط تشكلهای حرفه ای با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی با توجه به اهداف مندرج در قانون و حمایت و همكاری درجهت تقویت و توسعه آنها
 • بسترسازی به منظور ایجاد توسعه و جلب مشاركت تشكلهای فنی ، حرفه ای ، صنفی ، مردمی ، خیرین ، مؤسسات خیریه ، بنیادها و نهادهای غیردولتی در بخش مسكن به ویژه انبوه سازان و نظارت بر تشكیل آنها
 • توسعه دامنه اجرای ماده ۴ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان به كل كشور با همكاری شهرداریها و یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی ، مهندسان ، سازمانها و تشكلهای حرفه ای و صنفی شاغل در بخش های ساختمان و شهرسازی
 • توسعه دامنه اجرای ماده ۴ قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان به كل كشور با همكاری شهرداریها و یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی ، مهندسان ، سازمانها و تشكلهای حرفه ای و صنفی شاغل در بخش های ساختمان و شهرسازی
 • تهیه و تصویب ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رشته های مختلف و تعیین حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال به كار اشخاص حقوقی در هر رشته و هر تخصص
 • پیشنهاد ابطال یا تعلیق اعتبار پروانه اشتغال به كار اشخاصی كه به ابلاغیه ها و اطلاعیه های قانونی وزارت راه و شهرسازی توجه نمی كنند، حسب مورد
 • فراهم نمودن زمینه مطالعه و تحقیق برای توسعه و اعتلای نظام مهندسی
 • نظارت ، پیگیری و حصول اطمینان از اجرای سیاستهای اشتغال متخذه در بخش ساختمان و مسكن در مورد «مجوزهایی كه به منظور تاسیس بنگاههای كسب و كار جدید صادر میشود » و همچنین « قراردادهای داخلی و خارجی » و ارائه نتایج مربوط به میزان اشتغال زایی طرحها در این زمینه
 • مشاركت در فرآیند سیاستگذاری وزارت متبوع، به منظور تعیین سیاستها و راهبردهای اشتغال در بخش ساختمان و مسكن
 • پیگیری كلیه امور مربوط به انبوه سازی مسكن و ساختمان
 • تشكیل كارگروه نظام پیشنهادات
 • تهیه و گردآوری آمار و اطلاعات بهنگام از سازندگان و سرمایه گذاران پروژه های انبوه مسكن
 • برنامه ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در پروژه های مسكن مهر و سازندگان انبوه مسكن و ساختمان
 • ایجاد بانك اطلاعاتی تشكلهای حرفه ای ، انبوه سازان مسكن و ساختمان ، مهندسین ، كاردانها و معماران تجربی در زمینه كنترل صلاحیت و ظرفیت آنها و راه اندازی سامانه هوشمند فیمابین ستاد وزارتخانه و استانها و سایر دستگاه های مورد نیاز

شرح وظایف

 • برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر تأمین و توسعه مسكن
 • مطالعه و بررسی مستمر نیازمندی های مسكن شهری و تهیه برنامه های مورد لزوم
 • تهیه برنامه های كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در بخش زمین و مسكن شهری و روستایی در سطح كشور
 • تدوین سیاست ها و راهبردهای مربوط به زمین شهری مرتبط با تأمین مسكن در چارچوب برنامه های مصوب
 • برنامه ریزی و تجهیز منابع به منظور تأمین مسكن برای گروه های نیازمند حمایت و فاقد مسكن
 • برنامه ریزی و نظارت بر نحوه تخصیص و توزیع اعتبارات، منابع مالی، تسهیلات بانكی، وجوه اداره شده و یارانه های بخش مسكن با هماهنگی نهادهای اجرایی ذیربط
 • تهیه و تدوین و به روزآوری قوانین، مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها ، شیوه نامه ها و تفاهم نامه ها در حوزه برنامه ریزی و اقتصاد مسكن
 • سیاست گذاری ،جلب مشاركت و حمایت از موسسات داخلی وخارجی ،سازندگان مسكن، تعاونی های تولید مسكن و شركت های پس انداز و تأمین مسكن و شركت های سرمایه گذاری در بخش مسكن
 • نظارت عالیه بر تهیه و تحقق برنامه ها و طرح های تولید مسكن
 • بسترسازی در جهت ایجاد هماهنگی بین برنامه های مسكن و برنامه های توسعه شهری در چارچوب برنامه آمایش سرزمین
 • هماهنگی و تدوین برنامه های تشویقی در زمینه تولید انبوه مسكن
 • تهیه، تدوین و ارزیابی شاخص های اصلی بخش مسكن
 • تدوین الگوی مصرف مسكن و هدایت برنامه های مسكن براساس آن
 • نیازسنجی و برنامه ریزی جهت تأمین نهاده های تولید مسكن از قبیل زمین، مصالح ساختمانی، نیروی انسانی، منابع مالی و …
 • مطالعات تطبیقی وضعیت مسكن در كشورهای مختلف ونهادهای بین المللی همچون فدراسیون در راستای تبادل تجارب و ارائه طرح های بهبود اسكان به مراجع ذیربط
 • انجام امور دبیرخانه ای اسكان بشر و هماهنگی لازم در این خصوص
 • بررسی امكانات بالقوه و بالفعل به منظور زمینه سازی و ایجاد تسهیلات برای جلب مشاركت بخش خصوصی، تعاونی و انبوه سازی و موسسات مالی و اعتباری در امر تولید مسكن
 • مطالعه و بررسی درخصوص شاخص های بهره وری در بخش مسكن
 • بررسی مستمر اثرات متقابل مسكن و اقتصاد كلان كشور
 • بررسی مطالعه درخصوص میزان اشتغال زایی بخش مسكن و ایجاد فرصت های شغلی در این بخش
 • جمع آوری، تهیه ، پردازش و ساماندهی و تحلیل مستمر آمار و اطلاعات بخش مسكن
 • فراهم كردن زمینه لازم برای تشكیل بانك اطلاعات زمین و مسكن
 • همكاری و مشاوره با مراجع ملی و محلی در امور برنامه ریزی و مدیریت برای اجرای طرح های تولید مسكن
 • انجام هماهنگی های لازم در جهت بسترسازی مناسب برای تولید مسكن و كاهش هزینه تمام شده مسكن در حوزه های مالیات، بیمه، عوارض، تعرفه ها و …
 • ایجاد زمینه های لازم به منظور استفاده از ابزارها و شیوه های نوین مالی
 • مطالعه و بررسی وتهیه وتدوین طرح های مورد نیاز در راستای تنظیم بازار مسكن (بررسی تحولات قیمت زمین، مسكن، اجاره بها و…) وانطباق بین عرضه وتقاضا
 • انجام امور دبیرخانه ای شورای عالی مسكن و كارگروه مسكن و تهیه گزارش های مورد نیاز
 • نیازسنجی، تهیه و تدوین و اجرای طرح های مطالعاتی مورد نیاز بخش مسكن
 • تهیه و انتشار فصلنامه اقتصاد مسكن به منظور نشر و انعكاس اطلاعات و تحولات روز مسكن و تحلیل بازار
 • پاسخگویی به سوالات و ابهامات مطرح شده در سطح جامعه در زمینه برنامه های وزارت متبوع در زمینه تأمین مسكن
 • تعامل با واحدهای استانی در جهت اجرای بهینه برنامه های مسكن استان ها وارزیابی عملكرد آنها