انتخابات اعضای هیأت مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها

اطلاعيه مهم – تغيير زمان برگزاري انتخابات هيأت مديره سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استانها به پنج شنبه  ۱۶/۰۷/۱۳۹۴
 
اطلاعيه مهم – تمديد مهلت ثبت نام داوطلبان عضويت درهيأت مديره سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استانها

–  نظريه جناب آقاي دكتر آخوندي وزير محترم راه و شهرسازي بر موضوع ماده ۱۲۳ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۴

نظريه جناب آقاي دكتر آخوندي وزير محترم راه و شهرسازي بر موضوع ماده ۱۲۳ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۴

 – اعلام عناوين رشته هاي اصلي مهندسي ساختمان (موضوع تبصره ۲ ماده ۷ قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان ) به منظور يكپارچه سازي و ايجاد وحدت رويه درعملكرد استانهادر برگزاري انتخابات

شيوه نامه انتخابات اعضاي هيأت مديره سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان ها

ابلاغ شيوه نامه انتخابات اعضاي هيأت مديره سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان استانها

برنامه زمان بندي هفتمين دوره انتخابات اعضاي هيأت مديره سازمان هاي مهندسي ساختمان استان ها

انتصاب آقاي دكتر منوچهر شيباني اصل به سمت رئيس دستگاه نظارت انتخابات درسطح كشور

نظرات جناب آقاي دكتر آخوندي وزير محترم راه و شهرسازي بر موضوع ماده ۱۲۳ آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳