بخشنامه ها و دستور العمل ها / دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای

 

بخشنامه ها

بخشنامه درخصوص قبول شدگان اسفند ۸۹

بخشنامه علمي كاربردي كارشناسي ناپيوسته
اصلاح آيين نامه سازندگان مسكن وساختمان
دستورالعمل سازندگان مسكن و ساختمان
 

دستور العمل ها

دستورالعمل نحوه بررسي و تعيين وضعيت صدور پروانه اشتغال بكار دارندگان مدارك كارشناسي ناپيوسته در رشته هاي اصلي(به روز شده مورخ۲۳/۰۵/۱۳۹۰)

مصوبات كميسيون تبصره ۲ ماده ۷ قانون (كميسيون هم ارزي رشته ها)

– اطلاعيه :قابل توجه كليه متقاضيان ورود به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي در رشته‌هاي هفتگانه مهندسي ساختمان
– بخشنامه شماره ۱۶۳۷/۴۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ در خصوص صدور پروانه اشتغال به كار اجرا
– بخشنامه شماره ۴۰۰/۶۵۸۲۵ مورخ ۲۸/۱۱/۹۴ تسهيل در امر صدور پروانه اشتغال به كار مهندسي
بخشنامه شماره ۴۳۰/۶۰۹۵۸ مورخ ۰۵/۱۱/۹۴ – جدول كد رشته ها
بخشنامه شماره ۴۳۰/۵۲۳۸۱ مورخ ۲۳/۰۹/۹۴
بخشنامه شماره ۴۳۰/۲۷۸۸۲ مورخ ۲۵/۰۵/۹۴ در خصوص كارشناسي ناپيوسته
– بخشنامه شماره ۴۳۰/۶۸۳۰۹ مورخ ۷/۱۲/۹۲
بخشنامه شماره ۴۳۰/۲۹۷۸۰ مورخ ۲۳/۶/۹۲
آخرين بخشنامه شماره ۲۶۶۷۰/۴۳۰ مورخ ۱۹/۴/۹۲ در خصوص كد كاردانها
آخرين مصوبات كميسيون مورخ ۴-۱۱-۹۱
مصوبات كمسيون مورخ ۱۱/۳/۹۰
بخشنامه كمسيون هم ارزي رشته ها مورخ۱۲/۷/ ۸۹
بخشنامه در خصوص كارشناسي ناپيوسته يا كارداني با كد اصلي