مبحث هشتم مقررات ملّي ساختمان

مبحث هشتم مقررات ملّي ساختمان
طرح‌واجرای‌ساختمانهای‌بامصالح‌بنایی
تهیه کننده: دفتر امور مقررات ملْی ساختمان
تاریخ انتشار ۱۳۹۲

این کتاب شامل مباحثی درخصوص ساختمانهای بنایی مسلح ، محصور شده با کلاف و غیرمسلح تدوین و در شش فصل بشرح زیر منتشر گردیده است:

فصل

عنوان

اول

کلیات

دوم

مشخصات مصالح و کنترل کیفیت

سوم

الزامات عمومی

چهارم

ساختمان های بنایی مسلح

پنجم

ساختمان های بنایی محصور شده با کلاف

ششم

ساختمان های بنایی غیر مسلح

مقدمه

فصل اول- کلیات

       ۸-۱-۱ دامنه کاربرد
۸-۱-۲ تعریف ها

فصل دوم- مشخصات مصالح و کنترل کیفیت

       ۸-۲-۱ کلیات
۸-۲-۲ مصالح ساختمانی‌

فصل سوم- الزامات عمومی

                    ۸-۳-۱ کلیات

فصل چهارم- ساختمان های بنایی مسلح

       ۸-۴-۱ کلیات
۸-۴-۲ تحلیل و طراحی
۸-۴-۳ ضوابط و جزییات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی کم
۸-۴-۴ ضوابط جزییات مسلح کردن برای مناطق با خطر نسبی متوسط
۸-۴-۵ ضوابط ویژه برای مناطق با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد

فصل پنجم- ساختمان های بنایی محصور شده با کلاف

       ۸-۵-۱ کليات
۸-۵-۲ محدوده کاربرد‌
۸-۵-۳ ساختگاه
۸-۵-۴ مصالح
۸-۵-۵ طرح و اجرا

فصل ششم- ساختمان های بنایی غیر مسلح

       ۸-۶-۱ کلیات
۸-۶-۲ محدوده کاربرد‌
۸-۶-۳ ساختگاه
۸-۶-۴ مصالح
۸-۶-۵ طرح و اجرا

                                                                                                                «دفتر امور مقررات ملّی ساختمان»