قابل توجه داوطلبان آزمونهای ورود به حرفه مهندسان رشته معماری

بسمه تعالی

قابل توجه داوطلبان آزمونهای ورود به حرفه مهندسان رشته معماری

با توجه به ابهامات و پرسش‌هاي برخي از داوطلبان شركت در آزمون‌هاي ورود به حرفه مهندسان در رشته معماري، موارد زير جهت اطلاع اعلام مي‌گردد:

۱٫ در خصوص داوطلبان صلاحيت نظارت در رشته معماري توضيحات كافي در راهنما و دستورالعمل ثبت نام داده شده است و از اين نظر ابهامي وجود ندارد.

۲٫ در خصوص داوطلبان صلاحيت طراحي در رشته معماري نيز چنانچه در راهنما و دستورالعمل ثبت نام آمده است از اين تاريخ از داوطلبان، صرفاً يك آزمون طراحي (بصورت ترسيمي) گرفته خواهد شد و تمامي كساني كه تا اين تاريخ فاقد قبولي داراي اعتبار، در آزمون طراحي باشند بايستي در اين آزمون شركت نموده و نمره قبولي كسب كنند. با دريافت نمره قبولي در اين آزمون نياز به هيچ نمره قبولي ديگري در هيچيك از آزمون‌هاي قبل نمي‌باشد.

۳٫ بدين ترتيب كليه داوطلباني كه در آزمون‌هاي قبلي شركت نموده و در آزمون طراحي قبول شده باشند و داراي نمره قبولي (داراي اعتبار) در طراحي باشند، با شرايط موجود امكان اخذ صلاحيت طراحي را خواهند داشت و نيازي به شركت مجدد در آزمون ندارند.

“دفتر مقررات ملّی ساختمان”