Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Expand <div  Class="mnuMainDiv"><a Class="mnuMain" href="/SPage/USPage.aspx?ID=262" ><div >معرفي دفتر امور مقررات ملّي ساختمان</div></a></div>
Expand <div  Class="mnuMainDiv"><a Class="mnuMain" href="/SPage/USPage.aspx?ID=180" ><div >قوانين، آيين‌نامه‌ها، شيوه نامه ها،دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها</div></a></div>

راهنماي شركت در جلسه(معماران تجربي)

   راهنماي  ‌شركت در آزمون تعيين صلاحيت حرفه‌اي معماران تجربي آذرماه 90

                                                          (جمعه مورخ 4/9/90)

داوطلبان لازم است قبل از شركت در جلسه آزمون، اين راهنما را با دقت مطالعه و بر اساس مفاد آن اقدام نمايند.

 

الف)کارت شناسايي آزمون

احراز هويت شركت‌كنندگان در جلسه آزمون، از طريق ارائه كارت ورود به جلسه آزمون و همچنين كارت شناسايي معتبر عكسدار صورت خواهد گرفت، لذا ضروري است داوطلبان موارد زير را رعايت نمايند:

1-       كارت شناسايي آزمون تعيين صلاحيت معماران تجربي از تاريخ 28/8/90 الي 1/9/90 بر روي وب‌سايت اين دفتر ارائه مي‌گردد كه ضروري است هر يك از داوطلبان رشته‌هاي مختلف با وارد كردن شماره شناسنامه و شماره پرونده در فرم موجود بر روي وب سايت، پرينت كارت شناسائي آزمون خود را تهيه نمايد.

2-       مندرجات کارت شناسایی آزمون همان اطلاعاتی است که داوطلب به هنگام ثبت نام در فرم مربوطه درج و تأیید نموده است. با این وجود در صورت مشاهده مغايرت در مندرجات كارت شناسايي آزمون، به منظور رفع نقص، داوطلب مي‌تواند صرفاً از تاریخ 2/9/90 الي3/9/90 با در دست داشتن پرينت كارت شناسايي آزمون خود و برگه ثبت‌نام تأييد شده به سازمان نظام كارداني استان محل عضویت خود مراجعه نماید.

تذکر: ورود داوطلب به جلسه آزمون بدون کارت ورود به جلسه آزمون و كارت شناسايي معتبر عكسدار مجاز نمی‌باشد .

ب) پاسخنامه و نكات مهمي درباره آن:

در جلسه آزمون به هر داوطلب يك پاسخنامه داده مي‌شود كه در آن شماره‌داوطلبي، نام خانوادگي و نام داوطلب درج شده است.

 به غير از محلهاي مشخص شده روي پاسخنامه از نوشتن و يا علامتگذاري در ساير محلها خصوصاً مستطيل بالاي پاسخنامه خودداري نماييد در غير اين صورت برابر مقررات آزمونها عمل خواهد شد.

 

ج) شيوه پاسخگويي به سؤالها:

1-       داوطلبان مي‌توانند هرگونه جزوه و كتاب مورد نظر را به همراه خود در جلسه آزمون بياورند.

2-       سؤالات آزمون بصورت تستي و چهارجوابي مي‌باشد در تستهاي چهارجوابي به منظور خنثي كردن پاسخهاي حدسي و تصادفي براي هر پاسخ غلط  نمره منفي منظور خواهد شد. بنابراين به داوطلبان توصيه مي‌شود اگر پاسخ صحيح سؤالي را نمي‌دانند به آن سؤال جواب ندهند لازم بذكر است اگر به سؤالي بيش از يك پاسخ داده شود همه پاسخها، غلط محسوب شده و به آن سوال  نمره منفي تعلق خواهد گرفت.

3-       چون پاسخنامه به وسيله ماشين علامت‌خوان تصحيح مي‌شود، مسؤليت عدم تصحيح پاسخنامه هايي كه بصورت ناقص و مخدوش، تاشده و يا بدون استفاده از مداد مشكي نرم پرشده باشند بعهده داوطلب مي‌باشد. 

 نمونه‌پركردن پاسخنامه:

 

               

د) تاريخ و زمان آزمون ،‌تعداد سؤالات و مدت پاسخگويي:

در آزمون تعيين صلاحيت معماران تجربي يك دفترچه سؤال به هر شركت كننده داده‌ مي‌شود كه لازم است داوطلبان به سؤالات اين دفترچه در مدت تعيين شده پاسخ دهند. تعداد سؤالات 60 سؤال و مدت پاسخگويي به كل سؤالات 160دقيقه مي‌باشد.

 لازم به ذكر است آزمون در تاريخ 4/9/90 رأس ساعت 9:00 صبح شروع خواهد شد.

تذكر1:

درهاي ورود به جلسه آزمون، ساعت 8:00 صبح بسته خواهد شد لذا كليه داوطلبان بايد قبل از بسته شدن درهاي ورودي در محل حوزه امتحاني ذيربط حاضر باشند. هر گونه تأخير در ورود به جلسه غيبت تلقي شده و از شركت داوطلب در آزمون ممانعت خواهدشد.

تذكر2:

حدنصاب قبولي آزمون تعيين صلاحيت معماران تجربي به شرح جدول زير مي‌باشد:

پايه 3

پايه 2

پايه 1

50 درصد كل نمره

55 درصد كل نمره

60 درصد كل نمره

ﻫ) محل برگزاري آزمون:

هر يك از داوطلبان لازم است با توجه به آدرس حوزه آزمون مندرج در پرينت كارت شناسايي آزمون، نسبت به شناسائي حوزه امتحاني اقدام نمايند.

داوطلبان بايد در روز آزمون در حوزه آزمون براساس شماره داوطلبي درج شده در کارت ورود به جلسه آزمون و با كمك علائم راهنماي حوزه آزمون محل دقيق استقرار خود در جلسه آزمون را پيدا نمایند.

تذكرات مهم:  

1- بدون ارائه پرينت كارت شناسائي آزمون و کارت شناسايي معتبر عكس دار از ورود داوطلب به حوزه آزمون ممانعت بعمل خواهد آمد.

2- چنانچه داوطلب در روز آزمون در خصوص هر يك از مشخصات خود از جمله شماره داوطلبي، نام، نام‌خانوادگي درج شده در پاسخنامه اشكالي مشاهده نمود لازم است در اسرع وقت به مراقبين جلسه اطلاع دهد. به اعتراضهايي از اين قبيل ، پس از برگزاري آزمون به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد.

3- داوطلبان بايد در جلسه آزمون چند مداد سياه نرم پررنگ، مداد پاك‌كن و مدادتراش به همراه داشته باشند.

4- استفاده از كتاب و جزوه در جلسه آزمون مجاز مي باشد، ولي امانت گرفتن جزوه و كتاب و گرفتن هر نوع يادداشت از ديگران ممنوع مي‌باشد. در صورت مشاهده موارد مذكور، ضمن ثبت در صورتجلسه، پاسخنامه مربوطه تصحيح نخواهد شد.

5- استفاده از رايانه كيفي(laptop ) ممنوع مي باشد.

7- همراه آوردن تلفن همراه در جلسه آزمون اكيداً ممنوع بوده و در صورت مشاهده، ضمن ثبت در صورتجلسه، پاسخنامه داوطلب تصحيح نخواهد شد.

8- هرگونه تبادل اطلاعات، ايجاد مزاحمت براي سايرين، ايجاد بي نظمي در جلسه آزمون، خارج كردن پاسخنامه و دفترچه‌هاي سؤالات و … طبق آئين نامه داخلي برگزاري آزمونها به عنوان تخلف محسوب شده و با متخلفان مطابق با ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.

9- سؤالات آزمون با ضريب يكسان محاسبه خواهند شد.

10- نتايج آزمون‌ها حداكثر تا تاريخ 30/11/90 از طريق وب‌سايت اين دفتر به نشاني www.inbr.ir  به اطلاع شركت كنندگان رسانده خواهد شد. بديهي است اين دفتر از پاسخگويي حضوري و تلفني به داوطلبان در اين خصوص معذور است اطلاعيه‌هاي لارم در اين زمينه در اختيار سازمانهاي نظام كارداني استانها نيز قرار گيرد كه در صورت لزوم داوطلبان مي‌توانند با آن سازمانها نيز مراجعه نمايند.

11- موفقيت در آزمون تنها يكي از شرايط اخذ پروانه اشتغال بكار مي‌باشد بنابراين قبولي در آزمون حقي براي داوطلب ايجاد نمي‌كند.  سوابق حرفه‌اي و ساير شرايط مندرج در آئين نامه اجرايي قانون و دستورالعمل ثبت نام‌آزمون ، بايد پس از كسب موفقيت در آزمون مورد تأييد قرار گيرد.

 

Skip Navigation Links
Website Monitoring by ServiceUptime.com
Website Monitoring
© Copy Right 2010. All Right Reserved. Designed and Programed by