ثبت نام آزمون نظام کاردانی شهریور ۹۵

دستورالعمل ثبت نام آزمونهاي ورود به حرفه ي كاردانهاي فني ساختمان

ضمن مطالعه دقيق دفترچه دستورالعمل ثبت نام آزمونهاي ورود به حرفه ي كاردانهاي فني ساختمان مهر ۹۶ بدينوسيله اينجانب گواهي مي نمايم تمام شرايط آن را مي پذيرم.

تاييد