ثبت نام آزمون نظام کاردانی

دستورالعمل ثبت نام آزمونهاي ورود به حرفه ي كاردانهاي فني ساختمان

ضمن مطالعه دقيق دفترچه دستورالعمل ثبت نام آزمونهاي ورود به حرفه ي كاردانهاي فني ساختمان بهمن ۹۷ بدينوسيله اينجانب گواهي مي نمايم تمام شرايط آن را مي پذيرم.

تاييد