تماس با دفتر مقررات ملی ساختمان

تلفن:
۰۲۱-۸۸۶۴۶۳۶۸
۰۲۱-۸۸۶۴۶۳۶۹