مبحث دهم مقررات ملّي ساختمان

مبحث دهم مقررات ملّي ساختمان
طرح و اجراي ساختمان‌هاي فولادي
تهيه کننده: دفتر امور مقررات ملّي ساختمان
تاريخ انتشار:۱۳۹۲

                     فصل ۱۰-۱ الزامات عمومي

           ۱۰-۱-۱ هدف و دامنه كاربرد
           ۱۰-۱-۲ مباني طراحي
           ۱۰-۱-۳ اصول تحليل
           ۱۰-۱-۴ مشخصات مصالح فولادي
           ۱۰-۱-۵ علائم،اختصارات و واحدها
           ۱۰-۱-۶ مدارك فني
           ۱۰-۱-۷نصب و كنترل كيفيت
           ۱۰-۱-۸ ضوابط طراحي لرزه اي

فصل ۱۰-۲ الزامات طراحي

           ۱۰-۲-۱ الزامات تحليل و طراحي براي تامين پايداري
           ۱۰-۲-۲ الزامات مقاطع اعضاي فولادي
           ۱۰-۲-۳ الزامات طراحي اعضا براي نيروي كششي
           ۱۰-۲-۴الزامات طراحي اعضا براي نيروي فشاري
۱۰-۲-۵ الزامات طراحي اعضا براي خمش
           ۱۰-۲-۶ الزامات طراحي اعضا براي برش
۱۰-۲-۷ الزامات طراحي اعضا براي تركيب نيروي محوري و لنگر خمشي و تركيب لنگر پيچشي با ساير نيروها
           ۱۰-۲-۸ الزامات طراحي اعضاي با مقطع مختلط
           ۱۰-۲-۹ الزامات طراحي اتصالات
           ۱۰-۲-۱۰الزامات حالتهاي حدي بهره برداري در تحليل و طراحي

                       فصل ۱۰-۳الزامات طراحي لرزه اي

                       ۱۰-۳-۱ هدف و دامنه كاربرد
                       ۱۰-۳-۲تعاريف
                       ۱۰-۳-۳ الزامات لرزه اي مشخصات مصالح
                       ۱۰-۳-۴الزامات لرزه اي كمانش موضعي
                       ۱۰-۳-۵ الزامات لرزه اي ستونها وصله ستونها،كف ستونها و وصله تيرها
                       ۱۰-۳-۶ الزامات لرزه اي مهار جانبي تيرها در قاب هاي خمشي متوسط و وي‍ژه
                       ۱۰-۳-۷ الزامات تكميلي طراحي لرزه اي قابهاي خمشي معمولي
                       ۱۰-۳-۸ الزامات تكميلي طراحي لرزه اي قابهاي خمشي متوسط
                       ۱۰-۳-۹ الزامات تكميلي طراحي لرزه اي قابهاي خمشي ويژه
                       ۱۰-۳-۱۰الزامات تكميلي طراحي لرزه اي قابهاي مهار بندي شده همگراي معمولي
                       ۱۰-۳-۱۱الزامات تكميلي طراحي لرزه اي قابهاي مهاربندي شده همگراي ويژه
                       ۱۰-۳-۱۲الزامات تكميلي طراحي لرزه اي قابهاي مهار بندي شده واگرا
                       ۱۰-۳-۱۳اتصالات گيردار از پيش تاييد شده

                       فصل ۱۰-۴ ساخت،نصب و كنترل

                       ۱۰-۴-۱ مقدمه
                       ۱۰-۴-۲ دامنه كاربرد
                       ۱۰-۴-۳ مشخصات فولاد مصرفي
                       ۱۰-۴-۴ ساخت قطعات فولادي
                       ۱۰-۴-۵ رنگ آميزي و گالوانيزه كردن قسمتهاي فولادي
                       ۱۰-۴-۶ رواداري ها

پيوست۱ ضريب طول موثر اعضاي فشاري

پ-۱-۱ ضريب طول موثر ستون هايي با شرايط تكيه گاهي ايده آل

   پ-۱-۲  ضريب طول موثر اعضاي فشاري قابهاي مهار شده

                   پ-۱-۳ ضريب طول موثر اعضاي فشاري قابهاي مهار نشده

پيوست۲ تحليل مرتبه دوم از طريق تحليل الاستيك مرتبه اول تشديد يافته

پ-۲-۱ محدوديت تحليل

    پ-۲-۲  نحوه محاسبه مقاومت هاي مورد نياز

«دفترامور مقررات ملّی ساختمان»