مبحث نهم مقررات ملّي ساختمان

مبحث نهم مقررات ملّي ساختمان
طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه
تهیه کننده:دفتر امور مقررات ملّی ساختمان
تاریخ انتشار ۱۳۹۲

فصل اول :کلیات
۹-۱-۱ هدف
۹-۱-۲ دامنه کاربرد
۹-۱-۳ مبانی طراحی
۹-۱-۴ ضوابط خاص برای تامین ایمنی در برابر زلزله
۹-۱-۵ واحدها
۹-۱-۶ علایم و اختصارات

فصل دوم : شرایط کلی ارايه و تصویب طرح و نظارت
۹-۲-۱ ارائه طرح و محاسبه ، نقشه ها ومدارک فنی
۹-۲-۲ نظارت و بازرسی
۹-۲-۳ آزمایش بارگذاری
۹-۲-۴ تصویب روشهای خاص طراحی یا اجرا

فصل سوم : مصالح و اجزاي بتن
۹-۳-۱ کلیات
۹-۳-۲ سیمان
۹-۳-۳ سنگدانه يا مصالح سنگي
۹-۳-۴ آب
۹-۳-۵ مواد افزودنی
۹-۳-۶ مواد جایگزین سیمان يا مكمل سيمان

فصل چهارم : میلگردهای مصرفي
۹-۴-۰ علائم اختصاری
۹-۴-۱ ميلگردهاي فولادي
۹-۴-۲ ميلگردهاي كامپوزيتي

 

فصل پنجم : مقاومت بتن
۹-۵-۰علائم اختصاري
۹-۵-۱ كليات 
۹-۵-۲ مباني تعيين نسبتهاي اختلاط بتن
۹-۵-۳ تعيين نسبتهاي اختلاط بر اساس تجربه كارگاهي و مخلوط هاي آزمايشي

فصل ششم : پايايي(دوام)بتن و ميلگردهاي فولادي
۹-۶-۱ کلیات
۹-۶-۲ مكانيزمهاي كاهنده پايايي
۹-۶-۳ ضوابط ويژه براي افزايش پايايي در شرايط محيطي مختلف
۹-۶-۴ دسته بندي شرايط محيطي و الزامات بتن مسلح در معرض يونهاي كلريد
۹-۶-۵ تخمين عمر مفيد ساختمانهاي بتن مسلح
۹-۶-۶ دوام در محيطهاي در معرض دوره هاي يخ زدن و آب شدن
۹-۶-۷ تدابير احتياطي در محيطهاي سولفاتي
۹-۶-۸پوشش بتني روي ميلگردها

فصل هفتم : اجراي بتن
۹-۷-۱ نیروی انسانی ، تجهیزات و آماده سازی محل بتن ریزی
۹-۷-۲ اختلاط بتن
۹-۷-۳ انتقال بتن
۹-۷-۴ بتن ریزی
۹-۷-۵ ماله کشی و پرداخت بتن
۹-۷-۶ عمل آوردي
۹-۷-۷ بتن ریزی در شرایط ویژه
۹-۷-۸ روش های ویژه کاربرد بتن
۹-۷-۹ کنترل و بازرسی

فصل هشتم : اجراي بتن در شرايط غير متعارف
۹-۸-۱ شرايط غير متعارف
۹-۸-۲ اجراي بتن در هواي گرم
۹-۸-۳ ضوابط ويژه اجراي بتن در مناطق ساحلي خليج فارس و درياي عمان
۹-۸-۴ ضوابط ويژه اجراي بتن در هواي سرد
۹-۸-۵ مشخصات بتن پمپي(پمپ شونده)
۹-۸-۶ مشخصات بتن هاي پاشيدني(شاتكريت)
۹-۸-۷ مشخصات بتن هاي مصرفي براي بتن ريزي از طريق ترمي(قيف و لوله)
۹-۸-۸ مشخصات بتن هاي مصرفي در شمع هاي بتني در جاريز

فصل نهم : بتن هاي ويژه
۹-۹-۰ علائم اختصاری
۹-۹-۱ کلیات
۹-۹-۲ بتن پر مقاومت
۹-۹-۳ بتن اليافي
۹-۹-۴ بتن خود تراكم
۹-۹-۵ بتن اصلاح شده با پليمر
۹-۹-۶ بتن سنگين
۹-۹-۷ بتن سبك

فصل دهم : ارزيابي و كنترل كيفيت و بازرسي بتن و مصالح مصرفي
۹-۱۰-۰ علائم اختصاری
۹-۱۰-۱ كليات
۹-۱۰-۲ ضوابط پذيرش سيمانهاي پرتلند
۹-۱۰-۳ ضوابط پذيرش سنگدانه هاي مصرفي در بتن
۹-۱۰-۴ ضوابط پذيرش آب مصرفي در بتن
۹-۱۰-۵ ضوابط پذيرش مواد افزودني مصرفي در بتن
۹-۱۰-۶ ضوابط پذيرش پوزولان ها و مواد شبه سيماني
۹-۱۰-۷ ضوابط پذيرش ميلگردهاي مصرفي در بتن
۹-۱۰-۸ضوابط پذيرش بتن هاي مصرفي در كارگاه
۹-۱۰-۹ كنترل و بازرسي بتن و اجراي آن

فصل یازدهم : ضوابط فولادگذاري
۹-۱۱-۱ بريدن ميلگردها
۹-۱۱-۲ خم كردن ميلگردها
۹-۱۱-۳ جايگذاري و بستن آرماتورها
۹-۱۱-۴ كاربرد توام انواع مختلف فولاد
۹-۱۱-۵ رواداري ها
۹-۱۱-۶ نقشه ها و جزئيات لازم براي اجراي ميلگردها

فصل دوازدهم : ضوابط قالب بندي در بتن،لوله ها و مجراهاي مدفون و درزهاي بتن
۹-۱۲-۰ علائم اختصاری
۹-۱۲-۱ كليات و تعاريف
۹-۱۲-۲ درزهاي بتن

فصل سیزدهم : اصول تحليل و طراحي
۹-۱۳-۰ علائم اختصاری
۹-۱۳-۱ گستره
۹-۱۳-۲ اهداف طراحي
۹-۱۳-۳ اصول پايه طراحي
۹-۱۳-۴ ضرايب ايمني
۹-۱۳-۵ اعضاي سازه اي
۹-۱۳-۶ اصول تحليل
۹-۱۳-۷ مشخصات مصالح
۹-۱۳-۸ مشخصات هندسي
۹-۱۳-۹ بارگذاري
۹-۱۳-۱۰ طراحي در حالت حدي نهايي مقاومت
۹-۱۳-۱۱ كنترل در حالت حدي بهره برداري

فصل چهاردهم :خمش و بارهاي محوري

۹-۱۴-۰ علائم اختصاري
۹-۱۴-۱ گستره
۹-۱۴-۲ حالت حدي نهايي مقاومت در خمش و نيروي محوري
۹-۱۴-۳ فرضيات طراحي مقطع
۹-۱۴-۴ ضوابط كلي طراحي
۹-۱۴-۵ محدوديتهاي آرماتورها در قطعات خمشي
۹-۱۴-۶ ضوابط تيرهاي T شكل و تيرچه هاي بتني
 ۹-۱۴-۷ فاصله تكيه گاههاي جانبي قطعات خمشي
 ۹-۱۴-۸ابعاد طراحي براي قطعات فشاري
۹-۱۴-۹محدوديتهاي آرماتورها در قطعات فشاري
۹-۱۴-۱۰ مقاومت اتكايي 
۹-۱۴-۱۱ محدوديتهاي فولادگذاري جهت اعضاي خمشي يا فشاري
  
فصل پانزدهم :برش و پيچش
۹-۱۵-۰ علائم اختصاري
۹-۱۵-۱ گستره
۹-۱۵-۲ حالت حدي نهايي مقاومت در برش
۹-۱۵-۳ نيروي برشي مقاوم تامين شده توسط بتن
۹-۱۵-۴ نیروی برشي تامين شده توسط آرماتورها
۹-۱۵-۵ ضوابط كلي طراحي براي برش
۹-۱۵-۶
محدوديت آرماتورهاي برشي
۹-۱۵-۷
حالت حدي نهايي پيچش
۹-۱۵-۸ لنگر پيچشي مقاوم تامين شده توسط آرماتورهاي پيچشي
۹-۱۵-۹
تركيب پيچش و خمش-پيچش و برش
۹-۱۵-۱۰ محدوديت هاي آرماتورهاي پيچشي
۹-۱۵-۱۱ لنگر پيچشي نهايي در اعضاي ساختمان هاي نامعين
۹-۱۵-۱۲
جزئيات تكميلي آرماتورهاي عرضي
۹-۱۵-۱۳ برش اصطكاكي
۹-۱۵-۱۴
ضوابط ويژه براي اعضاي خمشي با ارتفاع زياد(تيرهاي عميق)
۹-۱۵-۱۵
ضوابط ويژه براي دستكها و شانه ها
۹-۱۵-۱۶
ضوابط ويژه براي ديوارها
۹-۱۵-۱۷ضوابط ويژه براي دالها و شالوده ها
۹-۱۵-۱۸ ضوابط ويژه براي اتصالات قابها

فصل شانزدهم : اثر لاغري و كمانش 
۹-۱۶-۰ علائم اختصاری
۹-۱۶-۱ گستره
۹-۱۶-۲ كليات
۹-۱۶-۳طبقات مهار شده جانبي
۹-۱۶-۴ طول آزاد قطعات فشاري
۹-۱۶-۵طول موثر قطعات فشاري
۹-۱۶-۶شعاع ژيراسيون
۹-۱۶-۷ضوابط اثر لاغري
۹-۱۶-۸
روش تشديد لنگرهاي خمشي
۹-۱۶-۹
حداقل برو محوري بار
۹-۱۶-۱۰
اثر لاغري در قطعات فشاري تحت اثر خمش دو محوره
۹-۱۶-۱۱
تشديد لنگر خمشي در قطعات خمشي متصل به قطعات فشاري

 

فصل هفدهم : تغيير شكل و ترك خوردگي
۹-۱۷-۰ علائم اختصاری
۹-۱۷-۱ گستره
۹-۱۷-۲ تغيير شكل
۹-۱۷-۳ ترك خوردگي ها

فصل هجدهم : طراحي دال
۹-۱۸-۰
علائم اختصاری
۹-۱۸-۱ گستره
۹-۱۸-۲ تعاريف
۹-۱۸-۳ ضوابط كلي طراحي دال ها
۹-۱۸-۴ آرماتورگذاري در دال ها

فصل نوزدهم : طراحي ديوار
۹
۱۹-۰علائم اختصاری
۹-۱۹-۱ گستره
۹-۱۹-۲ تعاريف
۹-۱۹-۳ضوابط كلي طراحي
۹-۱۹-۴ محدوديت آرماتورها
۹-۱۹-۵ديوارهاي باربر
۹-۱۹-۴ ديوارهاي برشي
۹-۱۹-۴ ديوارهاي حائل

فصل بیستم : طراحي شالوده

  ۹-۲۰-۰ علائم اختصاری
  ۹-۲۰-۱ گستره
  ۹-۲۰-۲ تعاريف
  ۹-۲۰-۳ ضوابط كلي طراحي
  ۹-۲۰-۴ ضوابط تعيين بارهاي وارد بر شالوده ها
  ۹-۲۰-۵ آرماتورهاي شالوده ها و شمع ها و محدوديتهاي آنها
  ۹-۲۰-۶ انتقال نيرو از پاي ستون،ديوار يا ستون پايه بتني به شالوده
  ۹-۲۰-۷ محدود كردن حركت نسبي شالوده ها
  ۹-۲۰-۸ آرماتورهاي حرارت و جمع شدگي در شالوده ها

فصل بیستم و يكم:مهار و وصله آرماتور
۹-۲۱-۰ علائم اختصاری
  ۹-۲۱-۱ گستره
  ۹-۲۱-۲ مهار ميلگردها
  ۹-۲۱-۳ ضوابط مهار آرماتورهاي خمشي
  ۹-۲۱-۴ وصله ميلگردها

فصل بیستم و دوم : ضوابط ويژه طراحي در برابر آتش سوزي
۹-۲۲-۰ علائم اختصاری
  ۹-۲۲-۱ گستره
  ۹-۲۲-۲ مدت زمان مقاومت در برابر حريق
  ۹-۲۲-۳ اثر تغييرلت درجه حرارت بر مقاومت مصالح مصرفي
  ۹-۲۲-۴ ملاحظات طراحي

فصل بیستم و سوم: ضوابط ويژه براي طراحي در برابر زلزله
  ۹-۲۳-۰ علائم اختصاری
  ۹-۲۳-۱ گستره
  ۹-۲۳-۲ضوابط كلي طراحي
  ۹-۲۳-۳ضوابط ساختمانهاي با شكل پذيري متوسط
  ۹-۲۳-۴ضوابط ساختمانهاي با شكل پذيري زياد

فصل بیستم و چهارم : طرح و محاسبه قطعات بتن پيش تنيده

  ۹-۲۴-۰ علائم اختصاری
۹-۲۴-۱ گستره
  ۹-۲۴-۲ تعاريف
  ۹-۲۴-۳ روشهاي پيش تنيدگي بتن
۹-۲۴-۴ ضوابط كلي طراحي
۹-۲۴-۵ مشخصات بتن مصرفي
۹-۲۴-۶ فولاد پيش تنيدگي
  ۹-۲۴-۷ حالتهاي حدي نهايي مقاومت
  ۹-۲۴-۸ كنترل پايداري قطعات بتن پيش تنيده

  ۹-۲۴-۹حالت حدي بهره برداري

  ۹-۲۴-۶ طراحي برشي
۹-۲۴-۷
پيچش
۹-۲۴-۸
 كنترل مقاومت در پشت گيره ها و خفت انداختن سيم ها

  ۹-۲۴-۹جزئيات اجرائي   

  ۹-۲۴-۹ ضوابط مربوط به آرماتورهاي معمولي


«دفترامور مقررات ملّی ساختمان»