مبحث هفتم مقررات ملّي ساختمان

مبحث هفتم مقررات ملّي ساختمان
پی و پی سازی
تهيه کننده: دفتر امور مقررات ملّي ساختمان
تاريخ انتشار:۱۳۸۸

   ۷-۱ كليات
۷-۱-۱ هدف
۷-۱-۲ دامنه كاربرد
۷-۱-۳ تعاريف
۷-۱-۴ روش‌های طراحی

۷-۲ شناسائی ژئوتكنيكي زمین
۷-۲-۱ هدف
۷-۲-۲ شرایط نیاز به انجام عملیات شناسائی
۷-۲-۳ شناسایی‌ها
۷-۲-۴ حفاری و نمونه‌برداری خاک
۷-۲-۵ آزمون‌های آزمایشگاهی
۷-۲-۶ آزمون‌های درجا (محلی)
۷-۲-۷ گزارش‌ها

۷-۳ گودبرداری و پایش
۷-۳-۱ هدف
۷-۳-۲ آماده‌سازی و تسطیح
۷-۳-۳ گودبرداری
۷-۳-۴ پایش و کنترل

۷-۴ پي سطحي
۷-۴-۱ هدف
۷-۴-۲ ملاحظات طراحی پی‌های سطحی
۷-۴-۳ ظرفیت بابری پی‌های سطحی
۷-۴-۴ نشست مجاز
۷-۴-۵ روش‌های طراحی پی سطحی
۷-۴-۶ پی‌های انعطاف پذیر
۷-۴-۷ ملاحظات اجرایی پی‌های سطحی

۷-۵ سازه‌های نگهبان
۷-۵-۱ هدف
۷-۵-۲ انواع سازه‌های نگهبان
۷-۵-۳ پایداری انواع سازه‌های نگهبان
۷-۵-۴ فشار خاک
۷-۵-۵ روش‌های طراحی سازه‌های نگهبان
۷-۵-۶ مهاربندی
۷-۵-۷ خاکریز پشت دیوار
۷-۵-۸ زهکشی و آب‌بندی دیوارها

  ۷-۶ پی‌های عمیق
۷-۶-۱ هدف
۷-۶-۲ مبانی طراحی پی‌های عمیق
۷-۶-۳ بارهای طراحی
۷-۶-۴ شمع تحت بار محوری
۷-۶-۵ شمع‌های تحت بار جانبی
۷-۶-۶ گروه شمع
۷-۶-۷ بار مجاز طراحی شمع‌ها
۷-۶-۸ آزمایش‌های بارگذاری شمع
۷-۶-۹ طراحی سازه‌ای شمع‌ها
۷-۶-۱۰ ملاحظات ساخت و اجرای شمع‌

«دفتر امور مقررات ملّي ساختمان»