مبحث ششم مقررات ملّي ساختمان

مبحث ششم مقررات ملّي ساختمان
بارهای وارد بر ساختمان
تهیه کننده :دفتر امور مقررات ملّی ساختمان
تاریخ انتشار(ویرایش سوم) ۱۳۹۲

فصل اول- كليات

     ۶-۱-۱- دامنه كاربرد
۶-۱-۲- تعاريف
۶-۱-۳- الزامات مبنا
۶-۱-۴- انسجام كلي سازه
۶-۱-۵- گروه بندي ساختمانها و ساير سيستم هاي سازه اي

فصل دوم- تركيب بارها
     ۶-۲-۱- كليات
۶-۲-۲- علايم اختصاري
۶-۲-۳- تركيب بارها در طراحي به روش حالتهاي حدي
۶-۲-۴- تركيب بارها براي حوادث غير عادي

فصل سوم- بار مرده
     ۶-۳-۱- كليات
۶-۳-۲- وزن اجزاي ساختمان و مصالح مصرفي
۶-۳-۳- وزن تاسيسات و تجهيزات ثابت

فصل چهارم- بارهاي خاك و فشار هيدرواستاتيكي
۶-۴-۱- كليات
۶-۴-۲- فشارهاي جانبي
۶-۴-۳- زير فشار وارد بر كف و شالوده

  فصل پنجم- بار زنده
    ۶-۵-۱- تعاريف
۶-۵-۲- بار زنده گسترده يكنواخت
۶-۵-۳-بار زنده متمركز
۶-۵-۴- بارهاي وارده بر سيستمهاي نرده،نرده حفاظ،دست انداز،حفاظ پاركينگ،و نردبان ثابت
۶-۵-۵- بارهاي ضربه اي
۶-۵-۶- بار زنده نامشخص
۶-۵-۷- كاهش بارهاي زنده طبقات
۶-۵-۸- كاهش در بارهاي زنده بام
۶-۵-۹- بارهاي جراثقال

فصل ششم- بار سيل
     ۶-۶-۱- كليات
۶-۶-۲- تعريف
۶-۶-۳- الزامات و بارهاي طراحي

فصل هفتم- بار برف
     ۶-۷-۱- بار برف زمين
۶-۷-۲- بار برف بام
۶-۷-۳- ضريب اهميت
۶-۷-۴- ضريب برف گيري
۶-۷-۵- ضريب شرايط دمايي
۶-۷-۶- ضريب شيب
۶-۷-۷- بارگذاري جزيي
۶-۷-۸- بارگذاري نامتوازن
۶-۷-۹-انباشتگي برف در بام پايين تر
۶-۷-۱۰- بالا آمدگي و دست انداز بام
۶-۷-۱۱- برف لغزنده
۶-۷-۱۲- سربار باران بر برف
۶-۷-۱۳- ناپايداري بركه اي
۶-۷-۱۴- بام هاي موجود

فصل هشتم- بار باران
   ۶-۸-۱-كليات
   ۶-۸-۲- علايم
   ۶-۸-۳- زهكشي بام
   ۶-۸-۴- بارهاي ناشي از باران طرح
   ۶-۸-۵- ناپايداري انباشتگي آب

فصل نهم- بار يخ-يخ زدگي جوي
    ۶-۹-۱- كليات
۶-۹-۲- بار يخ
۶-۹-۳- ضخامت طراحي يخ ناشي از يخ زدگي باران
۶-۹-۴- ضريب ارتفاع
۶-۹-۵- ضخامت اسمي يخ
۶-۹-۶- اثر باد بر سازه ها و اجزاي پوشيده از يخ
۶-۹-۷- بارگذاري جزيي

 فصل دهم- بار باد
     ۶-۱۰-۱- كليات
     ۶-۱۰-۲- فشار ناشي از باد بر ساختمان ها و سازه ها
     ۶-۱۰-۳- فشار مبناي باد
     ۶-۱۰-۴- روش محاسبه بار باد
     ۶-۱۰-۵- ارتفاع مبنا
     ۶-۱۰-۶- روش استاتيكي
     ۶-۱۰-۷- بار باد بر روي سازه هاي مختلف

 فصل يازدهم- بار زلزله
     ۶-۱۱-۱- هدف
     ۶-۱۱-۲- حدود كاربرد
     ۶-۱۱-۳- ضوابط كلي
     ۶-۱۱-۴- ملاحظات معماري و پيكربندي سازه اي
     ۶-۱۱-۵- ملاحظات طراحي و ساخت ساختمان در پهنه هاي گسلي
     ۶-۱۱-۶- گروه بندي ساختمان بر حسب اهميت
     ۶-۱۱-۷- گروه بندي ساختمان بر حسب نظم سازه اي
     ۶-۱۱-۸- گروه بندي ساختمان بر حسب سيستم سازه اي
     ۶-۱۱-۹-زلزله طرح
     ۶-۱۱-۱۰- تركيب بارهاي شامل اثرهاي زلزله طرح
     ۶-۱۱-۱۱- اثرات بار زلزله شامل ضريب اضافه مقاومت
     ۶-۱۱-۱۲- تعيين ابعاد شالوده
     ۶-۱۱-۱۳- تغيير مكان جانبي طرح
     ۶-۱۱-۱۴- درز انقطاع
     ۶-۱۱-۱۵- كنترل ساختمان براي زلزله سطح بهره برداري


  فصل دوازدهم- بار انفجار
     ۶-۱۲-۱- حدود كاربرد
     ۶-۱۲-۲- بار بر پوسته ساختمان
     ۶-۱۲-۳- ظرفيت باقيمانده

پيوستهاي مبحث ششم

پيوست۶-۱- جرم مخصوص مواد و جرم واحد حجم مصالح و اجزاي ساختمان
پيوست ۶-۲- روش ديناميكي محاسبه بار باد

«دفترامور مقررات ملّی ساختمان»