معرفی مباحث مقررات ملی ساختمان و راهنمای آن ها

معرفي مباحث مقررات ملي ساختمان و راهنماي آن ها
مبحث عنوان مباحث اولین ویرایش بازنگری اول بازنگری دوم
 بازنگری سوم
Title Part

۱

تعاریف ۱۳۹۲ Definitions ۱

۲

نظامات اداری
۱۳۸۴ Administration ۲
۳ حفاظت ساختمانها در مقابل حريق ۱۳۸۰  ۱۳۹۲  ۱۳۹۵ Building Fire Protection ۳
۴ الزامات عمومي ساختمان
۱۳۸۷  ۱۳۹۲ General Building Requirements ۴
۵ مصالح وفرآورده هاي ساختماني
۱۳۶۹ ۱۳۸۲ ۱۳۸۹ ۱۳۹۲ Building Materials & Products ۵
۶ بارهاي وارد بر ساختمان ۱۳۸۰ ۱۳۸۵ ۱۳۹۲ Design Loads for Buildings ۶
۷ پي و پي سازي
۱۳۶۹ ۱۳۸۸ ۱۳۹۲ Foundations ۷

۸

طرح واجراي ساختمانهاي بامصالح بنايي ۱۳۸۴ ۱۳۹۲ Masonry Buildings ۸

۹

طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه
۱۳۶۸ ۱۳۸۵ ۱۳۸۸  ۱۳۹۲ Design and Construction of Concrete Structures ۹
۱۰ طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي  
۱۳۶۸ ۱۳۸۴ ۱۳۸۷  ۱۳۹۲ Design and Construction of Steel Structures ۱۰
۱۱ طرح واجراي صنعتي ساختمان ها
۱۳۸۳  ۱۳۹۲ Industrialized Construction ۱۱
۱۲ ايمني و حفاظت كار در حين اجرا   ۱۳۷۲ ۱۳۸۰ ۱۳۸۵  ۱۳۹۲ Safety and Precautions in Construction ۱۲
۱۳ طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها
۱۳۷۲ ۱۳۸۲  ۱۳۹۵ Electrical Installations ۱۳
۱۴ تاسيسات مکانیکی
۱۳۸۰  ۱۳۹۱ Mechanical Systems ۱۴
۱۵ آسانسورها و پلكان برقي
۱۳۸۰ ۱۳۸۷  ۱۳۹۲ Elevators and Escalators ۱۵
۱۶ تأسيسات بهداشتی ۱۳۷۲ ۱۳۸۲ ۱۳۹۱ Plumbing systems ۱۶
۱۷ لوله كشي گاز طبيعي
۱۳۸۱ ۱۳۸۷ ۱۳۸۹ Natural Gas Piping ۱۷
۱۸ عايق بندي و تنظيم صدا
۱۳۸۰ ۱۳۹۰ Acoustics and sound Control ۱۸
۱۹ صرفه جويي درمصرف انرژي ۱۳۷۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۹ Energy Conservation ۱۹
۲۰ علائم و تابلوها ۱۳۸۴ Signs and symbols ۲۰
۲۱ پدافند غیرعامل ۱۳۹۱  ۱۳۹۵ Passive Defense ۲۱
۲۲ مراقبت و نگهداري ۱۳۹۲ Care and maintenance ۲۲

 

راهنماي مباحث مقررات ملّي ساختمان
 • راهنماي مبحث سيزدهم : طرح واجراي تاسيسات برقي ساختمانها
 • راهنماي طراحي واجراي قالب بندي سازه هاي بتني
 • دستورالعمل تحلیل آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمانهای بنایی غیر مسلح موجود
 • راهنماي مبحث سوم (۱۳۹۲) : حفاظت ساختمانها در مقابل حريق
 • راهنمای مبحث هفتم (۱۳۹۰) : پی و پی سازی
 • راهنمای مبحث ششم (۱۳۹۰) : بارهای وارد بر ساختمان
 • راهنماي جوش و اتصالات جوشي در ساختمانهاي فولادي (۱۳۹۰)
 • راهنماي مبحث بیست و یکم : پدافند غیرعامل (۱۳۹۲)
 • راهنمای مبحث نوزدهم : صرفه جویی در مصرف انرژی (۱۳۹۲)
 • راهنمای مبحث چهاردهم : تاسیسات مکانیکی (۱۳۹۲)
 • راهنماي مبحث شانزدهم : تأسيسات بهداشتی (۱۳۹۲)