گزارش روز اول برگزاری آزمون های ورود به حرفه مهرماه سال ۹۸

اولین دوره آزمون های ورود به حرفه مهندسان در سال ۹۸ به روال دوره های گذشته به طور همزمان و همانگ در روز پنجشنبه ۱۸ مهرماه برگزار گردید.

در این دوره آزمون ها در هفت رشته اصلی مهندسی شهرسازی، معماری (صلاحیت های طراحی، نظارت و اجرا)، عمران (صلاحیت های محاسبات، نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (صلاحیت های طراحی و نظارت)، تاسیسات برقی ( صلاحیت های طراحی و نظارت)، ترافیک و نقشه برداری برگزار می شود.

در روز اول برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان در نوبت صبح صلاحیت های شهرسازی، ترافیک، نقشه برداری، معماری (صلاحیت نظارت) و عمران (صلاحیت نظارت) برای ۷۱۰۱۸ نفر و در نوبت عصر رشته های عمران (صلاحیت اجرا)، معماری (صلاحیت اجرا)، تاسیسات مکانیکی (صلاحیت نظارت) و تاسیسات برقی (صلاحیت نظارت) برای ۶۳۱۰۸ نفر برگزار گردید.