جلسه شورای آموزش و ترویج مقررات ملی و کنترل ساختمان برگزارشد

جلسه شورای آموزش و ترویج مقررات ملی ساختمان با حضورمدیرکل دفتر مقررات ملی ساختمان برگزارشد.
در ابتدای این جلسه مهندس حامدمانی فر مدیر کل دفتر مقررات ملی ساختمان ضمن خوش آمدگویی به میهمانان حاضر در جلسه اظهارداشت:این کمیته با رویکرد بازنگری در شیوه نامه آموزش و پیش بینی شورای آموزش و ترویج، شکل گرفته است.
مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان در ادامه ضمن تاکید بر بهبود شرایط آموزش مهندسان ساختمان افزود: هدف تشکیل شورای آموزش و ترویج در نهایت بهبود فرایند آموزش جامعه مهندسی کشورو ترویج مقررات ملی ساختمان است. که این هدف در شیوه نامه تهیه شده نیز آمده، لذا در این شورا از سطوح عالی مدیران سازمان نظام مهندسی ساختمان و اساتید و صاحب نظران دعوت به عمل آمده است و تلاش می کنیم تا از نظرات استان ها نیز بهره مند شویم.
مانی فر به تدوین شیوه نامه تهیه شده برای برگزاری جلسات شورای آموزش و ترویج مقررات ملی و کنترل ساختمان نیز اشاره کرد و گفت: هدف از تهیه این شیوه نامه در واقع چگونگی برگزاری این جلسات بود و باید تاکید کنم که در بخش آموزش مهندسی ساختمان متاسفانه سرفصل های دوره آموزشی از گذشته تا کنون هیچ تغییری نداشته که لازم است تا این سرفصل ها اصلاح و با دانش امروزی جهان بروز رسانی شود و امیدوار هستیم بتوانیم رشته به رشته این امر را محقق کنیم.
وی همچنین در ادامه به موضوع BIM و اقدامات انجام گرفته از سوی معاونت مسکن و ساختمان در این حوزه پرداخت و ضمن تاکید بر ظرفیت های موجود آن افزود: اکنون دورنمای مناسبی برای چگونگی اجرائی شدن آن ترسیم شده است و تاکنون دو سند مجزا برای چگونگی کار بست و BIM تهیه شده است و ضمن بررسی وضعیت فعلی کشور و مقایسه تطبیقی آن با سایر کشورها راهکارها و شرح وظایف همه دستگاه ها و نهادهای دولتی در آن پیش بینی شده و به زودی پیش نویس لایحه ای در این رابطه، تقدیم مقام عالی وزارت راه وشهرسازی خواهد شد تا درصورت تایید ایشان به دولت تقدیم شود.
مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان، در ادامه گزارشی در رابطه با اقدامات صورت گرفته برای موضوع HSEارائه کرد و گفت: با همکاری دانشگاه تهران از سال گذشته به موضوع نشان تعالی HSE پرداخته شد و با تلاش بسیار خوشبختانه شرکت ها را در این خصوص مجاب کردیم و برندسازی انجام شد تا کارگاه ها نشان تعالی HSEرا به رسمیت بشناسند .
مانی فر در ادامه به راه اندازی سامانه نظارت عالیه اشاره کرد و گفت: از این سامانه نیز می توان بهره برداری آموزشی داشت در واقع با توجه به رویکرد مشارکت در استان ها در سال گذشته ۲۲نشست در کل کشور از سوی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان معاونت مسکن و ساختمان برگزار شد که در آن ایران را به ۵منطقه تقسیم کرده و از جمله دست آوردهای این نشست ها آشنایی با ظرفیت استان یزد و کردستان بود. در استان یزد سامانه ای برای نظارت طراحی شده بود که ما از عملکرد این سامانه حمایت کردیم و اکنون این سامانه نظارت عالیه ۴ منطقه ایران را زیر پوشش خود قرار داده است و در همین نشست ها با سامانه استان کردستان برای پروانه های ساختمانی آشنا شدیم لذا از اول مهرماه سال گذشته از دو نرم افزار استان یزد و کردستان در جهت نظارت عالیه بر هر ۵منطقه ایران بهره برداری شده است وناظران ساختمان ها چک لیست های موارد ۲۰گانه ساختمان را دریافت و بازرسی می کنند و از طریق این سامانه اکنون به سادگی می توان نتایج خروجی بازدیدها را مشاهده کرد.