جلسه کارگروه انضباط شهری برگزار شد

هشتمین جلسه کارگروه انضباط شهری با بررسی موضوعات مرتبط با حوزه معاونت مسکن و ساختمان در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۵ با حضور حسین معصوم مشاور وزیر راه و شهرسازی، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، قضات دیوان عدالت اداری و منوچهر شیبانی اصل مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان برگزارشد.
در بخش نخست جلسه، نقش و جایگاه کنترل ساختمان و تاثیر آن بر انضباط شهری مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
در بخش دوم این جلسه، ضمن بررسی مسائل و چالش های مختلف کاندیدای انتخابات سازمان های نظام مهندسی ساختمان، مقرر گردید تا این جلسات مشترک ادامه پیدا کند