انتشار دوازدهمين شماره از نشريه برنامه ريزي و اقتصاد مسكن(بام) ويژه بهار۱۳۹۶

دوازدهمين شماره از نشريه فصلي دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسكن(بام) ويژه بهار ۱۳۹۶منتشر شد. آنچه در اين شماره از نشريه مي خوانيد:

  • سرمقاله
  • گزارش تحولات فصلی بازار مسکن(بهار۱۳۹۶)
  •  سابقه و چرایی تغییر رویکرد سیاستی در مالیات ستانی بخش ساختمان
  •  بررسی تحولات بازار اجاره مسکن در کشور
  • بررسی تحولات جمعیت، خانوار، بعد خانوار و موجودي مسکن وتراکم خانوار درواحد مسکونی، در یک نگاه
  •  خبرهاي بهار حوزه برنامه ریزي واقتصاد مسکن

 

دانلود:

دوازدهمين شماره خبرنامه برنامه ريزي و اقتصاد مسكن(بام)