جزئیات نخستین جلسه شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری کشور

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی نخستین جلسه شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری با حضور حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای برگزار شد.

در این جلسه که با هدف کنترل و بررسی بیشتر مبانی قیمت‌گذاری در حوزه مهندسی ساختمان برگزار شد علی سرزعیم، سید صادق موسوی خلخالی، محمدرضا مومنان، سید جواد قانع‌فر، نسرین ابوالحسنی، مهرداد هاشم‌زاده همایونی و محمدجواد ابوالفتحی که با حکم وزیر راه و شهرسازی به عنوان اعضای اصلی شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری انتخاب شده‌اند، احکام خود را از معاون مسکن و ساختمان دریافت کردند.

گفتنی است بر اساس ماده ۱۱۷ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب ۱۳۷۵) وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور یکسان کردن روش‌ها و ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارضات در تهیه و تنظیم میانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی، مبانی مذکور را با توجه به پیشنهادهای واصل شده از نظام مهندسی و شواری فنی استان‌ها و یا جلب مشورت آن‌ها تهیه نماید.

در تبصره شماره ۱ این آئین‌نامه تأکید شده است که به منظور بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری و قیمت خدمات مهندسی، در وزارت راه و شهرسازی شورایی تحت عنوان ” شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی” مرکب از ۵ نفر کارشناس خبره به انتخاب وزیر راه و شهرسازی و ۲ نفر کارشناس به معرفی رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل می‌شود که ۴ عضو آن از جمله ۲ عنصر سازمان برنامه و بودجه ثابت و ۳ عضو آن برحسب موضوعات مطروحه متغیر خواهد بود، شورای یاد شده می‌تواند کمیته‌های تخصصی نیز داشته باشد.

همچنین براساس تبصره ۲ این قانون فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی پس از تصویب وزیر راه و شهرسازی جهت اطلاع عموم آگهی خواد شد./