خبرنامه فصلی شماره ۱۱ برنامه ريزي و اقتصاد مسكن (بام)

خبرنامه فصلی شماره ۱۱ برنامه ريزي و اقتصاد مسكن (بام)

در اين شماره مي خوانيد:
سرمقاله
گزارش تحولات فصلی بازار مسکن(زمستان۱۳۹۵)
مسكن اجتماعي
پيچيدگي تحليل شاخص هاي آماري در نظام برنامه ريزي مسكن
خلاصه نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن (مقايسه سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰)
تعداد خانه هاي خالي بر اساس سرشماري نفوس و مسكن سال ۱۳۹۵
عملكرد و چالش هاي اجرائي ابزارهاي تامين مالي بخش مسكن
خبرهای پاييز و زمستاني مرتبط به حوزه برنامه ریزی و اقتصاد مسکن

دانلود خبرنامه فصلی شماره ۱۱ برنامه ريزي و اقتصاد مسكن (بام)